Конкурс за финансово обучение за журналисти

пари

Фондация „Атанас Буров“ в партньорство с БФБ и няколко медии, вкл. economix.bg организира лятно училище за финансови журналисти.

Той ще се проведе от 12 до 17 септември в Банкя.
Този встъпителен курс е насочен към репортери в началото на кариерата си или завършващи икономическа специалност или журналистика, които се интересуват от темата. Целта на обучението е да покрие области, които обикновено затрудняват репортерите или се интерпретират погрешно.

[ddownload id=“34677″ text=“Програма на Лятното училище за журналисти“]

Програмата е насочена към мотивирани и отлични студенти и млади професионалисти, проявяващи интерес към трудната професия на финансовия журналист.

Участниците ще се научат как да подбират новини, как да работят с източници, както и основни понятия от областта на икономиката и финансите. Участниците в курса ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

Изисквания към кандидатите
В курса ще бъдат включени до 15 участника. Те могат да бъдат журналисти в началото на кариерата си или студенти, които се обучават по икономически специалности или журналистика, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50.

Желаещите да кандидатстват за Лятното училище изпращат до 30 август 2015 г., на електронната поща на Фондацията – fnburov@ubb.bg:
1. Попълнена Информационна карта
2. Автобиография.
3. Статия на една от следните теми:

(1) Инвестиционни възможности в епохата на нулеви лихви
(2) България и еврозоната – възможности и заплахи
(3) Банките след кредитния бум

Одобрените участници ще бъдат обявени до 7 септември 2015 г. на сайта на фондацията. Таксата за участие, нощувките и храната се поемат от фондацията.

Място

Само 1/3 вършат работа, за която имат квалификация

bluerockАнкетно проучване, проведено в периода 15 януари – 15 февруари т.г. от МОМН, в партньорство с работодателските организации и синдикатите, показва, че само 35% от заетите упражняват професия, за която имат документ за квалификация. Квалификацията на 43% отговаря частично на изпълняваните трудови ангажименти, а в 22% от случаите заетостта изобщо не съответства на образованието.
Това се разбра при представяне на Система за признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности,която е в рамките на проект “Нова възможност за моето бъдеще”, изпълняван от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

В проучването са обхванати 568 лица от цялата страна, работещи в различни икономически сектори и сфери на реализация. 58% от тях декларират, че притежават документ, доказващ техните знания и умения, 29% имат документ само за част от компетенциите си, а 13% нямат документ.
На въпрос „Как сте усвоили знанията и уменията, необходими, за да изпълнявате настоящите си трудови задължения?” 36% от анкетираните отговарят „самостоятелно, с книга и/или компютър”, 32% са получили съдействие от колеги на работното място, а 31% са се включвали в курсове за повишаване на квалификацията.
93% от запитаните декларират готовност да се явят на изпит за доказване и валидиране на техните знания, умения и компетентности, като за 78% е важно да притежават документ, доказващ професионалните им възможности. Най-често (34,6%) като причина да валидират знанията и уменията си анкетираните изтъкват кандидатстването за работа. На следващо място документът се оказва необходим при кандидатстване за кариерно израстване (23,9%), при атестиране в предприятието (20,8%) или с цел повишаване на трудовото възнаграждение (18,7%).
Системата за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности е насочена към валидиране на професионалните компетентности, но в анкетното проучване много хора са заявили потребност да валидират познанията си в сферата на науката и изкуството (11,4%), комуникационните умения и работата в екип (28,9%) и др.

Целта на проекта е да увеличи възможностите за придобиване на професионална квалификация на работната сила, което ще повиши нейната пригодност за пазара на труда и ще улесни трудовата мобилност – както в рамките на държавата, така и извън нея. Предвижда се системата за валидиране на компетентности да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование професионални знания и умения, вкл. на работното място, у дома и т.н. По този начин ще се повиши мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на квалификацията, а оттам – повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара на труда.В рамките на проекта ще бъдат обучени 1000 консултанти и оценители на професионални компетентности. Ще бъдат консултирани и тествани 10 000 лица, като на най-малко 1200 от тях ще бъдат издадени сертификати за притежаваните знания и умения, след полагане на съответния изпит.