Сметната палата откри над 50 общини в затруднение

данни

В 11 общини през 2015 г. разходите за обслужване на дълга надхвърлят собствените им приходи, показва одит на Сметната палата. В момента в процедура по оздравяване на 36 общини, но все още нито един от плановете за оздравяване  не е одобрен от министъра на финансите.

По данни на Сметната палата местните власти в затруднено финансово състояние са 56. В 43 от общините размерът на общинския дълг е увеличен с над 50 на сто.

През 2014 г. – годината на проверката, общинският дълг е формиран от задълженията на 183 общини, посочва докладът. Установено е нарастване в размера на външния и вътрешния общински дъг спрямо предходната година. Към 31.12.2014 г. 82 общини нямат общински дълг.

През 2014 г. в 43 общини размерът на общинския дълг е увеличен с повече от 50 на сто спрямо предходната година. От тях най-голямо – с над 100 на сто, е увеличението на дълга в 35[1] общини, като при 12 общини от тях, увеличението е с над 500 на сто[2]. Значителното нарастване на общинския дълг в тези общини е предпоставка за влошаване на финансовото им състояние в средносрочен аспект.

При одита е направена оценка на натовареността на общинските бюджети за тригодишния период 2015 – 2017 г., следващ одитирания период, на база съотношението на годишните плащания по дълга към годишния размер на собствените приходи на съответната община, информацията вписана в ЦРОД и тригодишните бюджетни прогнози на общините за периода 2015-2017 г.

Направената оценка показва, че през 2015 г. в 35 общини съотношението на плащанията по дълга към собствените приходи е по-голямо от 30 на сто. За осем общини това съотношение е над 100 на сто, а за три общини е над 200 на сто. През 2016 г. в 16 общини се очаква съотношението плащания по дълга към собствените приходи да бъде по-голямо от 30 на сто, като при две общини това съотношение е над 200 на сто. През 2017 г. в пет общини се очаква съотношението на плащания по дълга към собствените приходи да бъде по-голямо от 30 на сто, като за една община е над 100 на сто.

През одитирания период от 13 общини не са спазени законовите изисквания и годишният размер на плащанията по общинския им дълг надвишават 15 на сто от средногодишния размер на собствените им приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината. Годишният размер на плащанията по общинския дълг от тези общини е в съществено несъответствие с действащата правна рамка, като надвишаването на лимита е в границите от 17 на сто до 79 сто.

В обхвата на информацията за натовареността на общинските бюджети с плащания по общинския дълг са включени всички общини с плащания по общински дълг за периода 2015-2017 г.

[textblock style=“2″]Общините, с увеличение на дълга през 2014 г. над 50 на сто спрямо този към 31.12.2013 г. са 43, като при 35 от тях увеличението е над 100 на сто, а при 12 от тях е с над 500 на сто. Най-голямо е то в Костинброд, Карнобат, Суворово (14 пъти!), Роман, Две могили, Тунджа.

Оценката на натовареността на общинските бюджети за следващите години е направена на базата на съотношението на годишните плащания по дълга към годишния размер на собствените приходи на съответната община, вписаната информация в ЦРОД и тригодишните бюджетни прогнози на общините.

През 2015 г. в резултат на управлението на общинския дълг в 35 общини, се наблюдава съотношение на плащанията по дълга към собствените приходи по-голямо от 30 на сто, като от тях:

а) за осем общини: Карнобат, Бяла, Лесичево, Кнежа, Драгоман, Свиленград, Велики Преслав и Тунджа това съотношение е над 100 на сто;

б) за три общини: Малко Търново, Бобов дол и Никопол е над 200 на сто.

През 2016 г. в резултат на управлението на общинския дълг в 16 общини, се очаква съотношение на плащанията по дълга към собствени приходи да бъде по-голямо от 30 на сто. При две общини: Айтос и Гулянци това съотношение е над 200 на сто.
През 2017 г. в резултат на управлението на общинския дълг в пет общини, се очаква съотношението на плащанията по дълга към собствени приходи да бъде по-голямо от 30 на сто. В Община Дряново това съотношение е над 138 на сто.

[/textblock]

[1] 81 на сто от общините с увеличение на дълга над 100 на сто

[2] 34 на сто от общините с увеличение на дълга над 500 на сто