Цял град като Силистра или Разград изчезна от лицето на България

Хора

Към 31 декември 2013 г. населението на България е 7 245 677 души и намалява с 38 875 души, или с 0.5%. Това е повече, отколкото е населението на Силистра, Разград или Търговище. Хората в трудоспособна възраст намаляват с 33 хиляди души.

Данните на НСИ показват продължаващо застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност. Положителна тенденция е увеличаващата се средна продължителност на живота на населението и намаляващата детска смъртност.

Мъжете са 3 524 945 (48.6%), а жените – 3 720 732 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат 1 056 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години, но смъртността при по-възрастните мъже е по-висока.
Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2013 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 417 667, или 19.6% от населението на страната. В сравнение с 2012 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 2.7 процентни пункта.

НаселениеВъзрастовата структура на населението ясно подсказва влиянието на намаляващата раждаемост и емиграцията на млади хора след промените от 1989 г.

В три области – Видин, Ловеч и Габрово, хората над 65 години са повече от една четвърт от населението.

Към 31.12.2013 г. децата до 15 години са 996 144, или 13.7% от общия брой на населението. Спрямо 2012 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.
Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен – 17.8%, и Бургас – 15.1%. Общо в четиринадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в Габрово – 11.4%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства на 41.2 години през 2005 г. и достига 43.0 години в края на 2013 година.
трудоспособна възрастПроцесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 41.9 години, а в селата – 45.9 години.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2013 г. е 4 472 хил. души, или 61.7% от цялото население, като мъжете са 2 364 хил., а жените – 2 141 хиляди. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране трудоспособното население е намаляло с над 33 хил. души, или с 0.7% спрямо предходната година.

В селата живеят 27 на сто от хората. В 1 127, или в 21.4% от населените места живеят от 1 до 49 души, показват още данните.