Промените в данъчните закони (обобщение)

Данъци

Основните промени в данъчните закони бяха въведени с преходните разпоредби на Закона за ДДС.

>>Коментар за промените в Закона за ДДС, отнасящи се до е-услугите

Промени в данъка върху доходите

Въвеждат се данъчни облекчения за родителите, настойниците и приемните родители на деца, като от годишните им доходи ще се приспадат:

– 200 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;
– 400 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;
– 600 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Редът за това е малко сложен, като се изисква писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че няма да ползва намалението за съответната данъчна година, освен ако той не е получавал облагаеми доходи, което не е ясно как ще се удостоверява.

За деца с над 50 на сто степен на увреждане намалението е 2000 лева.

Един глас не стигна, за да бъде запазено облекчението за хората, които получават доходи, равни на минималната работна заплата (отнася се само за работещите по трудов договор). Те ще могат да поискат връщане на платения данък през тази година с декларация, подадена през 2015 г., но занапред облекчението няма да важи.

Предложението за увеличаване на данъка върху лихвите от 8% на 10% обаче не събра достатъчно подкрепа. Бе гласувано единствено предложението да се увеличи базата на облагане, като се включат всички банкови сметки без детските влогове.

Авансовият данък през четвъртото тримесечие може да бъде удържан по желание от 2015 г. По-конкретно, не се удържа и внася авансов данък за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред платеца, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година. Идеята да не удържа данък, за доходи, платени през последното тримесечие, а той да се внася с данъчната декларация, цели да има от какво да се изчисли отстъпката. Това обаче затруднява много данъкоплатци, на които се налага да довнасят данък.

Лицата, които декларират електронен път и платят в срок данъка ползват 5% отстъпка при условие, че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията.

Данъчни декларации ще може да се подават с ПИК, вместо с електронен подпис.

Данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на регистрирани  земеделски производители за приходите от производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията на Закона за корпоративното подоходно облагане за преотстъпване на корпоративен данък. Това обаче е под условие, че ще има положително становище от Европейската комисия за облекчението.

Корпоративен данък

Основната промяна тук засяга новите правила за държавна помощ (очаквайте подробен коментар в бюлетина).

Освен това се предвижда доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения не се облагат с данък при източника, когато:
– притежател на дохода е чуждестранно юридическо лице от ЕС и

– местният платец на дохода е свързано лице с него.

Две лица са свързани, ако едното притежава непрекъснато за период поне две години най-малко 25 на сто от капитала на другото, или трето лице притежава най-малко 25% от двете. Условието за двете години не се прилага, ако към момента на начисляване на дохода притежаването на изискуемия минимум от капитала не е прекъснато.

Народното събрание ще удържа данък от 10% върху допълнителните разходи на народните представители (т. нар. безотчетни).

Промени при местните данъци

Отново се отлага промяната на методиката за определяне на такса смет. До 30 март 2015 г. правителството и Националното сдружение на общините в Република България разработва методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци.

Службите по вписванията ще уведомяват общините за прехвърлените недвижими имоти, а КАТ – МФ, което на свой ред ще информира общините. Така при прехвърляне на МПС ще е достатъчна регистрацията в КАТ. Създава се електронна база данни, така че хората ще могат да проверяват онлайн сметката си. Гражданите ще могат да подават по електронен път – с ПИК, и декларациите си за местни данъци и такси, свързани с данъка върху превозните средства и данъка върху недвижимите имоти.

Спорна поправка при акцизите

Поради протести на „Булгартабак“ и под предлог становоще на Европейската комисия депутатите отложиха с шест месеца въвеждането на средствата за измерване и контрол по чл. 103а от Закона за акцизите. Броячите, на които много разчита сегашното ръководство на Агенция „Митници“, бяха отменени от правителството на Пламен Орешарски и от ГЕРБ твърдяха, че това е една от причините за ниската събираемост на акцизите. Освен производителите на цигари, промяната засяга производителите на алкохол и „Лукойл“.

Увеличаването на акциза за цигарите се отлага за 2016 г., което бе мотивирано със сивия сектор.

Осигуряване и други промени от 2015 г.

От 1 януари 2015 г. се предвижда увеличаване на минималния осигурителен доход за земеделските производители до размера на минималния осигурителен доход на останалите самоосигуряващи се лица – от 240 лв. на 420 лева.

Максималният осигурителен доход се увеличава на 2600 лева.

В актуализираната бюджетна рамка е предвидено увеличаване на минималната работна заплата от 1 януари – на 360 лв. и от 1 юли – 380 лв. Следващото увеличение на размера на минималната работна заплата се предвижда да стане от 1 януари 2016 г. – 420 лв. и от 1 януари 2017 г. – 460 лв.

Уеднаквява се режимът на осигуряване на всички лица, работещи по трудово правоотношение, и се разширява обхватът на осигуряване за работещите по трудов договор за по-малко от законоустановеното работно време в рамките на един календарен месец.

Осигурени за всички осигурителни рискове са и лицата, на които е възложено управлението и/или контрола на държавни и общински предприятия по глава девет от Търговския закон.

Отпада съществуващото задължение в КСО за осигурителите да издават документи за осигурителен стаж и осигурителен доход във всички случаи на прекратяване на осигурителното правоотношение.

Минимални осигурителни прагове (с отразена МРЗ от 360 лв.)