Изтича срок за незаконни строежи

Строителство

Всички граждани и фирми, извършили незаконно строителство до 25.07.2003 г., все още имат възможност да подадат заявление за изследване възможността за узаконяване на незаконните строежи в общината /района/ по местонахождение на строежа. Срокът изтича на 26.11.2013 г. Незаявените в този срок незаконни строежи подлежат на санкции.

За незаконни постройки отпреди март 2001 г. може да се извади удостоверение за търпимост. Това означава, че те не подлежат на разрушаване. Удостоверението обаче не узаконява тези постройки, предупредиха юристи. Удостоверение за търпимост може да се извади и след 26 ноември (пар. 127, ал. 1 от ЗИД на ЗУТ).

Таксата за обикновена услуга за удостоверение за търпимост в София 250 лв., а за узаконяване на строеж – 3 пъти по-висока от предвидената по общия ред такса за разрешение за строеж.

Към заявлението се прилагат Документ за собственост;   Проекти заснемане за узаконяване; Скица-виза за проучване и проектиране  (ако има такава), нотариално заверена декларация на собственика, нотариално заверена декларация на свидетиле за времето на строежа и др. Практиката показа, че някои общини допускат документите да се представят и след 26 ноември, като до тази дата изискват само заявление и акт за собственост.
„Строежи”, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация, реконструкция по автентични данни по смисъла на Закона за културното наследство и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройство със и без промяна на предназначението.
Строеж или част от него е незаконен, когато се извършва:
– В несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план (ПУП).
– Без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж.
– При недопустими съществени отклонения от съгласувания и одобрен инвестиционен проект, а именно:
– нарушение на предвижданията на действащия ПУП;
– нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита (виж §5, т. 4 от ДР ЗУТ) или в територии с режим на превантивна устройствена защита (§5, т. 5 от ДР ЗУТ);
– несъвместимост с предназначението на територията;
– нарушение на строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания.
– Със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите, или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, ако това се отразява на конструктивната сигурност и безопасното ползване на строежа и е невъзможно привеждането на строежа в съответствие с изискванията на ЗУТ.
– При наличие на влязъл в сила отказ за издаване на административен акт, който в зависимост от вида и големината на строежа е необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон.
– В нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториално-устройствена защита или с режим на превантивна устройствена защита.

Допълнение – Министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов допусна възможността правителството да предложи удължаване на срока за подаване на заявления.

Още за процедурата в София

Пакетът Антибюрокрация: Падат звездите на ресторанти

инженер

Отпадане на категоризацията на заведенията за хранене, съкращаване на сроковете за ОВОС и отпадане на предварителните договори с ВиК и ЕРП-тата при започване на строеж, предвижда първият пакет от 25 мерки за намаляване на административната тежест. Вносител на пакета е вицепремиерът Даниела Бобева. При първоначалното му приемане бе акцентирано на намаляване на таксите за Агенцията за вписване и за съкращаване на срока за регистрация на нова фирма от 3 дни на 24 часа.

От окончателното решение на кабинета от 15 август става ясно, че има по-съществени промени в няколко други сфери.

Отпада самостоятелната категоризация на обекти за хранене и развлечения (освен тези в хотелите). Според доклад на Световната банка и МИЕ изискванията са остарели или са прекалено детайлни. Категоризацията на ресторантите и баровете е напълно излишна. Преобладаващото мнозинство от страните не категоризират ресторантите и баровете.“
През 2012 г. услугата по категоризация на самостоятелни заведения за хранене и развлечение е предоставена 127 пъти от МИЕТ (за заведения с 3, 4 или 5 звезди) и 2654 пъти от общините (за заведения с 1 или 2 звезди). В също време сперед Агенцията за храните, която също контролира заведенията, те са 31 435 бр. Хотелиерите възразяват срещу отпадането на категоризацията, тъй като смятат, че така се дискриминират ресторантите и баровете в хотелите.
Ще отпадне и категоризацията на хижи или ще премине към Българския туристически съюз.

Сроковете за разглеждане на документите и за регистрация на туроператори и турагенти се намаляват от 2 на 1 месец и се въвеждане мълчаливото съгласие. Предвижда се да се облекчат изискванията по отношение на образователния ценз и на трудовия стаж на управителя на фирмата, както и изискванията спрямо помещението, използвано за офис.

Съгласно ЗУТ инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на представен предварителен договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. Според екипа на Бобева срокът за сключване на предварителен договор е дълъг (30 дни). Предлага се той да отпадне и да се замени с удостоверение за техническа възможност за свързване или да се въведе комплексна услуга, което означава, че органът, от който се иска разрешение за строеж, ще проверява дали собствениците на ВиК и електрическата мрежа могат да присъединят нови потребители. На заседанието на кабинета, което разгледа тази мярка, тя е била оспорена от строителното министерство, както и от министъра на инвестиционното проектиране Иван Данов. Според строителното министерство мярката защитава потребителите, тъй като контролът чрез предварителни и окончателни договори няма да позволи строителство на сгради там, където няма техническа инфраструктура.

Отпада таксата за удостоверение за липса на задължения към общините. То струва 2 лв. в Бургас и 12 лв. / 30 лв. за експресна в Благоевград.

Ще се намалят сроковете по процедурата по ОВОС, както следва:
– От 30 на 14 дни за оценка на качеството на доклада по ОВОС.
– От 45 на 30 дни за вземане на решение от компетентния орган по ОВОС

Предвижда се въвеждане на комплексно административно обслужване и намаляване на сроковете от 30 на 14 дни, ако в друг не е предвидено различен срок.За да се стигне до отдалечените райони, ще може услугата да се иска и по пощата, както и да се комбинират различните канали (електронен път, лицензиран пощенски оператор и на гише). Забранява се да се искат от бизнеса и гражданите на информация или документи, които са налични в администрацията (например, удостоверение за вписване в Търговския регистър). Проектът за промени в Административнопроцесуалния кодекс вече е качен за обществено обсъждане.

Вицепремиерът Зинаида Златанова и икономическият министър Драгомир Стойнев са заявили по реме на заседанието на 7 август, че предложенията не са били обсъдени с тях. Това вероятно е направено в оперативен порядък, защото окончателният текст, приет с решение от 15 август съдържа промените в Административнопроцесуалния кодекс и Закона за туризма. С решението се дава срок до края на август на министрите да предложат законови промени, където се налага или да издадат съответните заповеди за намаляване на бюрокрацията.