Хората в активна възраст намаляха с 1.2% за година

Хора

Броят на трудоспособното население намалява с над 54 хил. души, или с 1.2% през 2015 г. спрямо предходната година. Това показват годишните данни на НСИ, представени в петък. Намалението на хората в трудоспособна възраст изпреварва общото намаление на населението и отразява влиянието на влошаващата се демографска картина върху икономическия потенциал на страната.

Ако този темп на намаление се запази и няма промяна на дела на обезкуражените лица и гастарбайтерите, то ще е необходим ръст на производителността с 3.25%, за да имаме номинален ръст на потенциалния БВП с 2%. Реалният фактически растеж на БВП отразява инфлацията и степента на използване на ресурсите. Засега безработните лица действат като буфер и позволяват да се посрещне търсенето на труд от растящата икономика. Но данните показват все повече тесни места и задълбочаване на проблема със структурната безработица, така че този резерв ще се изчерпи.

Ако се вземе предвид коефициентът на заетост на лицата в тази възрастова група (62.9%) и произведения БВП на един зает през 2015 г., то тази загуба на потенциална работна сила е равна на непроизведен БВП от 851 млн. лева годишно.

Още данни

Към 31 декември 2015 г. населението на България е 7 153 784 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2014 г. населението на страната намалява с 48 414 души, или с 0.7 на сто.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2015 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 461 786, или 20.4% от населението на страната. В сравнение с 2014 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – с 3.5 процентни пункта.

Тези нива са над средните за ЕС, където делът на населението на 65 и повече навършени години е 18.9%, или с 0.4 процентни пункта повече спрямо предходната година. Най-висок е този дял в Италия (21.7%), следвана от Германия (21.0%) и Гърция (20.9%). Най-нисък е делът на възрастното население в Ирландия – 13.0%.

Лицата над трудоспособна възраст (възраст за пенсиониране) са 1 741 хил. души, или 24.3%.

Към 31.12.2015 г. в градовете живеят 5 227 182 души, или 73.1%, а в селата – 1 926 602 души, или 26.9% от населението на страната.

Към края на годината 159 села са без население. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали – съответно 61, 54 и 10. Тази тъжна статистика бележи подобрение – пет села по-малко, главно във Велико Търново.
В 1 133, или в 21.5% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително.

С население над 100 хил. души са шест града в страната, в които живеят 33.5% от населението на страната. През 2014 г. този дял бе по-висок –  34.6% от населението на страната. Това се дължи на отпадането на Плевен от групата на големите градове. Расте населението на София, Пловдив и Бургас.

Население в градовете

Справка в данните на НСИ показва, че именно в Бургас е най-големият прираст на населението – с 4292 души, следва София, където регистрираните жители са нараснали с 3699 души, Харманли – с 1427 души и Несебър – 519 новозаселили се.
Най-много жители е загубил град Враца – 2367 души, а живеещите в Плевен са с 2350 по-малко отколкото през 2014 г.

Цял град като Силистра или Разград изчезна от лицето на България

Хора

Към 31 декември 2013 г. населението на България е 7 245 677 души и намалява с 38 875 души, или с 0.5%. Това е повече, отколкото е населението на Силистра, Разград или Търговище. Хората в трудоспособна възраст намаляват с 33 хиляди души.

Данните на НСИ показват продължаващо застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност. Положителна тенденция е увеличаващата се средна продължителност на живота на населението и намаляващата детска смъртност.

Мъжете са 3 524 945 (48.6%), а жените – 3 720 732 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат 1 056 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години, но смъртността при по-възрастните мъже е по-висока.
Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2013 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 417 667, или 19.6% от населението на страната. В сравнение с 2012 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 2.7 процентни пункта.

НаселениеВъзрастовата структура на населението ясно подсказва влиянието на намаляващата раждаемост и емиграцията на млади хора след промените от 1989 г.

В три области – Видин, Ловеч и Габрово, хората над 65 години са повече от една четвърт от населението.

Към 31.12.2013 г. децата до 15 години са 996 144, или 13.7% от общия брой на населението. Спрямо 2012 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.
Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен – 17.8%, и Бургас – 15.1%. Общо в четиринадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в Габрово – 11.4%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства на 41.2 години през 2005 г. и достига 43.0 години в края на 2013 година.
трудоспособна възрастПроцесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 41.9 години, а в селата – 45.9 години.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2013 г. е 4 472 хил. души, или 61.7% от цялото население, като мъжете са 2 364 хил., а жените – 2 141 хиляди. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране трудоспособното население е намаляло с над 33 хил. души, или с 0.7% спрямо предходната година.

В селата живеят 27 на сто от хората. В 1 127, или в 21.4% от населените места живеят от 1 до 49 души, показват още данните.