Затвор за укрити осигуровки и конфискация за хакери

Съдия

Ако излъжеш НАП вече е престъпление, което заплашва със затвор работодатели и счетоводители. Това става ясно от новия проект на Наказателен кодекс, който освен това променя уредбата на компютърните престъпления. Обобщаваме основните моменти в него, които засягат бизнеса.

Най-много са новостите в глава 23, която урежда престъпленията срещу публичните финанси, затова ще започнем с нея. В първия раздел на тази глава са включени престъпленията против паричната система, например фалшифициране на пари. В следващите три раздела са нарушаването на данъчните, осигурителните, акцизните и митнически разпоредби.
Стряскащата разпоредба е в чл. 330 и чл. 339 и се отнася до инкриминирането на неплащането на данъци и осигуровки.
Според първия посочен текст, всеки, който попречи на установяване или заплащане на данъци в размер на не по-малко от 25 минимални работни заплати (8500 лева сега), като представи невярна информация, не подаде декларации, не издаде фактура или я унищожи, се наказва със затвор от една до шест години и с глоба до 10 хил. лева. Тази санкция се прилага и за водене на счетоводство в нарушение на изискванията на закон, съставяне на документ с невярно съдържание, неправилно приспадане на данъчен кредит и сделки, които водят до укриване на данъци до посочения праг. По-лошо – когато деянието е извършено с участието на длъжностно лице, глобата е до 15 000 лева, като съдът може да наложи и конфискация до една втора от имуществото на нарушителя. Затворът достига 8 години при данъци в големи размери. Но ако данъкът бъде внесен до до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, санкцията се намалява.
Длъжностно лице или работодател, което осуети установяване или заплащане на задължение за задължителни пенсионни и здравни вноски в същия размер над 25 минимални работни заплати, също рискува затвор до 6 години. Хипотезите за това включват: наемане работна сила без договор, обявяване на възнаграждение в по-малък размер от действително изплащаното на осигурено лице, неподаване на декларация и пр. За разлика от данъците, където е пропуснат случая на укриване на суми в особено големи размери, тук е предвидена и тази опция, като затворът за нея е до 12 години. Лицето, подлежащо на задължително осигуряване, не носи наказателна отговорност. Така текстът изключва самоосигуряващите се. (Вижте позицията на БСК)

Сегашният Наказателен кодекс преследва избягването на данъци в големи размери, което означава над 3000 лева. Новост е, че ще се преследва и най-общо представянето на невярна информация на орган по приходите. Голямата промяна е при осигуровките, за които нямаше подобен текст. Сега като престъпление се смята само, ако длъжностно лице разреши изплащането на възнаграждения, без да са внесени всички дължими задължителни осигурителни вноски до 3000 лв. Но наказанието отпада, ако парите се внесат до приключване на следствието.

Тук е мястото да уточним, че по новия кодекс големи размери са над 50 МРЗ, а особено големи размери – над 100 МРЗ. Длъжностно лице пък е всеки, нает на ръководна работа в юридическо лице или при едноличен търговец, или на когото е възложено пазене или управление на чуждо имущество.

Последният раздел от тази глава включва нормите относно престъпното разходване на публични средства, като в него се обявява за престъпление и злоупотребата при обществена поръчка (чл. 344). И в тази глава е предвидено наказателната отговорност за престъпления против публичните финанси да се смекчава чувствително, когато съответните публични средства бъдат внесени или върнати в съответните бюджети до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд.

Ето и останалите новости.

Предложена е обща поощрителна разпоредба, която предвижда предвидените наказания за престъпленията против собствеността да се намаляват наполовина, когато предметът на престъплението бъде върнат или заместен или имотната вреда бъде възстановена до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд. Изключение от това правило е предвидено само за престъпленията грабеж и изнудване.

Престъпленията против кредиторите вече се уреждат като общи стопански престъпления в глава 20. Според текста който представи неверни сведения, за да получи кредит или друго финансиране, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация, както и с глоба. Но ако фирма кандидатства за кредит с неверни данни, рискува затвор до 4 години. В сегашния НК санкциите са по-големи и освен това изрично се визират злоупотребите с европейски фондове, докато сега се говори за „кредит или друго финансиране“.

В проекта не се предлага специална уредба на застрахователната измама, подобна на тази по чл. 213 от действащия НК. Според авторите му отразяването на несъществуващо застрахователно събитие означава, че ще има документ с невярно съдържание или опит към документна измама.

Затвор до четири години грози работодатели, които наемат незаконни имигранти.

Освен това, който произведе, нареди или допусне да се произведе стока, която не отговаря на установените задължителни изисквания за качество и случаят не е маловажен, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация, както и с глоба, като съдът налага и лишаване от право да упражнява професия или да заема длъжност (по чл. 60, ал. 1).
Търговците, които лъжат в кантара или заблуждават за качеството на стоките и материалите, рискуват също затвор до една година или пробация, както и глоба. Подобна санкция има и сега, но по отношение на търговците се говори за измама, а не заблуждаване.

Глава 29 е посветена на хакерите. Който осъществи без разрешение достъп до информационна система или до данни в нея, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация, а ако данните са лични или представляват квалифицирана информация – затвор до осем години.
Освен това според чл. 256 хакер, който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага внесе, измени, изтрие или заличи компютърни данни и с това причини имотна вреда, се наказва с лишаване от свобода до шест години. За вреди в особено големи размери се предвижда затвор до 12 години и конфискация на половината имущество.

Интересни са и текстовете, свързани с транспорта, където са предвидени няколко нови вида престъпления – застрашаване и завладяване на транспортно средство и насилие при транспорт. Променя се уредбата на управлението на моторно превозно средство след употреба на алкохол или наркотици. Употребилите алкохол шофьори ще бъдат смятани за престъпници, ако вече са били санкционирани за друго такова деяние.

Подкупът и търговията с влияние (приемане и даване на подаръци или облаги с цел влияние при вземане на решение от длъжностно лице) са обособени в самостоятелна глава 25, като се предвижда затвор както за даващия, така и за вземащия, а също така и в случаите на подкуп в полза на трето лице. Като субект е посочено и чуждото длъжностно лице по отношение на т. нар. пасивен подкуп и пасивна търговия с влияние. Няма да се преследва подкуп, даден по принуда.

Допълнение: Проектът за нов Наказателен кодекс бе одобрен от правителството на 15 януари. От него отпаднаха някои спорни моменти като фотографирането без съгласие. Но затворът за умишлено укриване на осигуровки остава, което, според вицепремиера Зинаида Златанова, се дължи на високия дял на сивата икономика у нас.