Схемата за младите фермери е отворена отново

Евро

Отново може да се кандидатства по една от най-атрактивните мерки от Програмата за развитие на селските райони, предназначена за млади фермери. Приемът на заявления по мярка 112 ще продължи до 20 декември.
Бюджетът е 10 млн. евро. Финансовата помощ за един кандидат по мярката е до 25 000 евро.
Могат да кандидатстват физически лица или еднолични търговци на възраст от 18 до 40 години, които са регистрирани за първи път като земеделски производители не повече от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението.
Целта на Мярка 112 е да улесни младите фермери при създаването и модернизирането на стопанства и достигането на съответствие с изискванията за безопасност на труда, опазване на околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните.
Финансират се следните дейности:
– Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 3 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана;
– Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство;
– Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни лозя, включително винени;
– Подобряване на сградния фонд ;
– Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на техника;
– Увеличаване броя на животните в стопанството;
– Придобиване на професионална квалификация, участие в курсове;
– Преминаване към биопроизводство.