Данъчните с достъп до кредитния регистър?

МФ

НАП може да получи достъп до кредитния регистър в БНБ, от който право да черпят информация имат банките и други финансови институции. Това става ясно от предложения към План за действие на Министерство на финансите, който включва административни и законодателни мерки за повишаване на бюджетните приходи, за намаляване на административната тежест на бизнеса и за подобряване дейността на приходните агенции. Документът е бил обсъден на среща в МФ на 9 юли. Той не е окончателен и показва само идеите, които работната група обсъжда.Освен това се предлага търговските банки периодично да предоставят информация за съществуващите банкови сметки на физическите лица (без наличностите по тях), за да се облекчи изпълнителното производство. От документа не става ясно точно каква ще е промяната*.

Най-много са идеите, свързани с единната сметка. Според МФ е нужна промяна в ДОПК, с която да се гарантира правото за погасяване на публичните вземания по давност (ДОПК) чрез даване право на избор на ДЗЛ да посочва поредността.

Предвижда се да се публикува на Интернет страницата на НАП на 15-то число  и в края на календарния месец размера на невъзстановения ДДС, включително просрочения данък.

Добра идея е да се издават предупреждения от органите по приходите вместо на наказателни постановления при маловажни случаи на административни нарушения.

До края на годината трябва да има унифициране на декларирането на данните в осигурителни декларации 1 и 6.

Интересна идея е пилотният проект за попълване и изпращане от НАП на данъчни декларации за доходите на физическите лица. Той трябва да се реализира чак до 1 май 2015 г.

Друга идея, която със сигурност ще предизвика коментари, ако се приеме, е лотария с предметни награди „Вземи си бележката”-2014 г. Също така се обмисля хората, които подават сигнал за данъчно нарушение, да получават част от наложената глоба или имуществена санкция. Има и уточнение – „при ясни изисквания за конкретни доказателства и достатъчно ясно индивидуализиран нарушител”.

* И сега, според ДОПК, банковите сметки се декларират. Освен това от 2011 г. банките осигуряват на НАП достъп до представените пред банката от ревизирано или проверявано лице документи, въз основа на които е отпуснат кредит на лицето, с изключение на документи, съдържащи банкова тайна.