Без график за отпуски и по-лесно узаконяване на строежи

Бизнесмен

Малките фирми с персонал до 9 души няма да изготвят годишен график на отпуските, а строежите в режим на търпимост ще се узаконяват по-лесно. Това предвижда третият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, който бе представен за обществено обсъждане днес.
Според министерството на икономиката, което предлага облекчението, ще се намали административната и регулаторната тежест за 343 000 микропредприятия с персонал до 9 заети, които представляват 92% от общия брой на предприятията в реалния сектор. Това ще спести 6 млн. лева.

Пакетът съдържа 27 мерки, основната част от които са представени от министъра на инвестиционното проектиране и са насочени основно към подобряване на инвестиционния и строителен процес. Ще се уеднакви издаването на разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, за което досега всяка община приемаше отделна наредба. Предвижда се двукратно съкращаване на срока за издаване на устройствени планове от 30 дни на 14 дни. В момента разрешението за общ и за подробен устройствен план се дава от три места – общинския съвет по предложение на кмета, регионалния или инвестиционния министър в зависимост от общината и вида на обекта. Ще има и по-леки условия за издаване и обявяване на виза.
Предлага се по-лека процедура за промяна на предназначението, например на магазин, ако новата му функция не изисква строително-монтажни работи.

Ще се облекчи или отпадне разрешителният режим при промяна на предназначение на дадено помещение (напр. магазин за промишлени стоки в друг вид магазин), без да се извършват работи по преустройство на помещенията.
За узаконяване на строежи в режим на търпимост ще се плащат такси, а не глоби (именно високите глоби карат хората да се въздържат да узаконяват балкони, пристройки и прочие). Освен това практиката при узаконяване е противоречива и трябва да се уеднакви. Предлага се търпимите строежи по смисъла на §16 от Преходните разпоредби на ЗУТ и по смисъла на §127, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗУТ, които са с постоянен устройствен статут, да могат да се пристрояват, надстрояват, да им се извършват ремонти, реконструкции и преустройства, да се променя предназначението им, както и в тях да се извършват всички допустими по закон строително-монтажни работи, в съответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план. Посочените дейности се изпълняват след представяне на проекти – заснемане на съществуващия строеж, които се одобряват едновременно с инвестиционните проекти за новия строеж, за който се издава разрешение за строеж по общия ред на този закон.

Според класацията на Световната банка Doing Business именно строителните разрешителни са едни от най-бавните процедури у нас.

Освен това са включени и предложения за намаляване на броя на изискуемите документи, опростяване на процедурите и съкращаване на сроковете за предоставянето на услугите, разширяване на възможностите за подаване на документи по електронен път и др. По идея на БТПП например ще се направи преглед на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, а по предложение на БСК – на правилата за мълчаливо съгласие.

Първият пакет от мерки беше приет още през септември, а вторият – през октомври.