Данъчен кредит за кола на лизинг или под наем

Фирмите могат да си върнат ДДС, платено за наем на лек автомобил. Това гласи указание на Националната агенция за приходите, издадено в отговор на многобройните запитвания в кои случаи на лизинг и наем фирмите имат право на данъчен кредит за автомобили.

От началото на този година е отпаднало ограничението на чл. 70, ал. 1, т. 4 за приспадане на данъчен кредит, в случаите когато лекият автомобил е нает. Наемът се третира като услуга, пише в указанието.

При финансовия лизинг, при който изрично е посочено правото на придобиване на лекия автомобил в края на договора, ДДС не се връща. Не е налице  право на данъчен кредит, когато в договор за наем са договорени условия, съгласно които се прехвърлят всички рискове и изгоди от собствеността на автомобила и макар да не е предвидено да се прехвърли собствеността на автомобила, впоследствие страните договарят прехвърляне на собствеността. Независимо как е наименуван договорът, данъчен кредит е налице, ако не се прехвърлят рисковете и изгодите и ако сборът на договорените вноски е значително по-нисък от пазарната стойност на автомобила.

В случай на кражба, катастрофа или пожар, платеният данък по лизинговите вноски, за който не е бил признат данъчен кредит, платените лизингови вноски следва да се приравнят на насрещни престации на доставка на услуга за предоставяне на ползване/наем на автомобила. Ако на основание чл. 25, ал. 3, т.1 данъкът е начислен при предаването на актива, лизингодателят следва да издаде кредитно известие за цялата сума.

С промени в Закона за ДДС от началото на годината за месечния наем на такива коли фирмите може да си връщат ДДС дори договорът да е сключен по-рано. Освен това данъчен кредит може да се ползва и за всички разходи на фирмата за ремонт, поддръжка, горива и смазочни материали на наетия автомобил, гласи указанието на НАП.