Възможна е санкция срещу КПМГ заради КТБ

КТБ

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори ще представи на 18 декември резултатите от проверката за това как „КПМГ България“ е проверявало финансовите отчети на КТБ за последните четири години.

Заседанието на парламентарната бюджетна комисия е закрито. Заедно със проверката срещу КПМГ ще бъде докладван и случаят с Николай Орешаров. Той бе одитор на множество компании, свързани с КПМГ и заедно с това – член на Одитния комитет на банката. Проверката за него приключи по-рано и предложението на комисията е да се отнемат правата му за две години.

За КПМГ още няма решение. Комисията обаче публикува заключенията от доклада, които сочат съществени нарушения.

Ангажиментите за независим финансов одит на годишните финансови отчети на „Корпоративна търговска банка“ АД са изпълнени при наличието на някои съществени пропуски и несъответствия спрямо изискванията на Международните одиторски стандарти във връзка с кредитната дейност на банката, се казва в становището. Според комисията одиторът е трябвало да прояви професионален скептицизъм и да отчита факта, че одиторските процедури, които са ефективни за разкриване на грешка, може да не са ефективни за разкриването на измама.

Констатираните от одитора слабости, противоречащите си или недостатъчни одиторски доказателства, които свидетелстват за непоследователно прилагане на политиките на банката за поддържане на документацията, представляват обстоятелства, за които има основание да бъдат оценени като индикации за евентуална измама и с оглед на това одиторът да преразгледа оценените рискове и да актуализира общата одиторска стратегия и плана за одит.

Всички констатирани от КПМГ пропуски във функционирането на вътрешния контрол, както и индикиращи евентуални измами е следвало да бъдат по-конкретно и изчерпателно докладвани на надзорните органи.

При изпълнение на ангажиментите за независим финансов одит на годишни финансови отчети на банката по отношение на отговорен одитор са били налице заплахи относно спазване фундаменталните принципи за почтеност и обективност и изискването за независимост съгласно Етичния кодекс на професионалните счетоводители, които не са отчетени и оценени като такива, смята комисията.

Комисията може да отнеме правото на КПМГ да заверява отчети за две години, или да лиши само конкретния „отговорен одитор“ от това право.

Решението е ключово, защото може да наложи смяна на одитора, който да завери отчета за 2014 г. Както economix.bg вече писа, след изтичането на специалния надзор и при спряно производство по несъстоятелност е по-вероятно настоящите акционери на банката да изберат одитор, който да завери този отчет. В същото време решението може да повлияе и на делото срещу отнемането на лиценза на КТБ, доколкото част от адвокатите изграждат защитата си и с позоваване на заверените от КПМГ отчети.

Друго решение на комисията, взето дни след отнемането на лиценза на КТБ, съдържа предупреждение към Института на дипломираните експерт-счетоводители за наличието на потенциални заплахи относно спазване изискванията на Етичния кодекс на професионалните счетоводители при изпълнението на възложена от Българската народна банка независима оценка на активите на „Корпоративна търговска банка“ АД към 30.09.2014 г. Става дума за оценката, която послужи като основание за признаване на обезценки за над 4 млрд. лева и по същество доведе до отнемане на лиценза на банката.