МФ готви промени в авансовите вноски

Предстои промяна в авансовото облагане с корпоративен данък в Закона за корпоративното-подоходно облагане. Министерството на финансите започна публична консултация за подобряване на режима, като публикува въпрос на сайта си. Целта е да се минимизират разходите и увеличат ползите за всички засегнати страни.

Настоящият режим, който е в сила от началото на миналата година, предвижда месечни и тримесечни вноски за корпоративния данък на прогнозна база и подаване на коригираща декларация в края на годината. При превишение на данъка над авансовите вноски, се дължи лихва.

Сред въпросите на МФ е дали изобщо да има месечни или  тримесечни авансови вноски  на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година. Има въпрос и за това дали да се подават допълнителни декларации за намаляване или увеличаване на авансовите вноски или да има база за определяне на авансови вноски, без да се подават коригиращи декларации през годината, тъй като с окончателния корпоративен данък надвнесените суми ще бъдат прихванати/възстановени. Данъкоплатците могат да се произнесат за сроковете и за начина на определяне на лихвата.

Това е вторият данък, чиито режим на текущо внасяне ще се промени. Преди месец МФ каза, че се обсъжда отпадане на сегашния ред за данъците върху извънтрудови правоотношения и подобни, който предвижда такъв да не се удържа през последното тримесечие, а данъкоплатците да внасят този данък при подаване на годишната данъчна декларация. Това бе направено, за да има откъде да се начисли отстъпката при ранно подаване на данъчната декларация. Но се оказа, че то е затруднение за данъкоплатците, които трябва да довнасят данък.

По данни на НАП около 27 000 души ползват отстъпката, а 120 000 българи са засегнати от особения ред за данъчно облагане през последното тримесечие.

 

Бюджетът навакса част от приходите през октомври

МФ

Бюджетът през октомври излиза на дефицит от 82.5 млн. лв. – намаление спрямо септември, когато беше 148 млн. лева. Има подобрение при приходите от ДДС и данък върху доходите, но те изостават спрямо плана.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към 31 октомври 2013 г. е отрицателно в размер на 443,0 млн. лв. и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 204,4 млн. лв. и дефицит по еврофондовете в размер на 238,6 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на месец октомври 2013 г. са в размер на 23 751,3 млн. лв., или 78,2% от годишните разчети. Спрямо 2012 те растат със 7,3% (1 623,9 млн. лв.).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец октомври възлиза на 18 470,6 млн. лв., което представлява 80,8% от годишните разчети. Спрямо плана за годината най-добро е изпълнението на местните данъци, а най-много изостават приходите от преки данъци и данък върху застрахователите.

бюджетЗа да се изпълнят заложените приходи през оставащите месеца трябва да се събират по 775 млн. лева ДДС (при 625 млн. лева през последния месец, трудно изпълнима цел, дори с коледното пазаруване), 255 млн. лева от данък върху доходите, 193 млн. лева от корпоративен данък (при 75 млн. лева последния месец) и 372 млн. лева от акцизи, което е в рамките на обичайното). Все пак заради режима на авансовите вноски вероятно ще бъдат наваксани част от приходите от корпоративен данък, а бонусите ще допринесат за по-големи приходи от данък върху доходите.

Въпреки това прави впечатление по-доброто изпълнение на ДДС и данъка върху доходите през месеца. Постъпленията от ДОД са 237 млн. лева (най-добро изпълнение от пролетта насам). През месеца  са постъпили необвързани с декларирани задължения суми в размер на 176.9 млн. лв., които са разпределени главно за осигурителни вноски за ДОО и НЗОК и по-малка част в ДДФЛ и други данъци по републиканския бюджет, уточняват от МФ.

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 5 280,6 млн. лв., или 70,1% от разчета за 2013 година. Спрямо същия период на 2012 г. се отчита ръст от 22,3 процента.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.10.2013 г. възлизат на 24 194,2 млн. лв., което е 75,7% от годишния разчет. На годишна база те растат с 9 на сто, но се увиличават по-бавно от предвиденото в актуализирания бюджет.

Фискалният резерв към 31.10.2013 г. е в размер на 4,9 млрд. лева.

При актуализацията на бюджета дефицитът бе увеличен с 493 млн. лева до 1 593,4 млн. лева (2% от БВП, който бе също ревизиран). Дефицитът само по републиканския бюджет трябва да бъде 1296 млн. лева, а до края на октомври той е 306 млн. лева.