Какво предвиждат промените в Кодекса на труда

Закони

Промените в Кодекса на труда са в сила от днес.

Еднодневни договори

С промените се уреждат еднодневните трудови договори, по които работодателите ще внасят авансово осигуровките.

Това е така нареченият рудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, които може да се сключват само от регистрирани земеделски стопани за работа за един ден, като това време не се признава за трудов стаж.

С един работник може да се сключват трудови договори общо за не повече от 90 дни в една календарна година. Това се отнася за професии, неизискващи специална квалификация, в основна икономическа дейност „Растениевъдство“ – само за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.

Задължителни реквизити са място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дата на изпълнение на работата, продължителност, начало и край на работния ден. Продължителността на работното време е равна на пълната законоустановена продължителност. Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника срещу разписка в края на работния ден.

Осигурителните вноски за Държавното обществено осигуряване за лицата, наети по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, се внасят авансово върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход. Паричните обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест на тези лица ще се изплащат за срока на неработоспособността, но за не повече от 90 календарни дни. Лицата, които са полагали труд по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, трябва да уведомяват дирекцията „Бюро по труда“ и да декларират размера на полученото възнаграждение до пето число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

Облекчения

Работодателят ще може с предизвестие да прекрати трудовия договор на служител или работник при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Прекратяване на трудовия договор без предизвестие може да направи работникът или служителят, когато е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, решиха още депутатите. Работодателят не е длъжен да разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието.

БСП се отказа от някои други свои предложения.

Гъвкаво работно време

Служителят вече може сам да избира по колко часа да работи всеки ден, така че общият брой часове за седмица да бъде 40. Това става със съгласие на работодателя.

С текст в преходните и заключителните разпоредби на КТ бе променен текст от Закона за държавния служител, с който се допуска в администрации, в които организацията на труда позволява това, да може да се установява работно време с променливи граници.

Отпуски

Отпаднаха графиците за отпуски, въведени през 2010 г.

Остава двегодишната давност за отпуските. Имаше предложения давността да отпадне и отпускът да важи, докато приключи договорът на служителя.

Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от шест месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от работодателя – поради важни производствени причини; от работника или служителя – когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя. В този случай на работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск.

Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в тези случаи и срокове, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително. Направени бяха промени и в реда за ползване на отпуска. На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, работодателят е длъжен да разрешава по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници.

Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по време на престой /когато няма работа/ повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година.