МФ иска касови бележки към билетите за мач и паркинг

Данъци

Продажбите в обекти, за които се издават билети или други удостоверителни знаци – концерти, театър, кино, опера, балет, спортни мероприятия, увеселителни паркове и атракционни съоръжения, изложби и панаири, паркиране и други, вече ще се документират с касова бележка. Това предвиждат промени в Наредба № Н-18, предлагани от Министерство на финансите.

С тях се изключват почти всички дейности и лица, които по досегашния ред са отчитали продажбите на предоставените от тях услуги с билети или други удостоверителни знаци, издадени по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.
Запазва се изключението само при продажби на билети и карти за превоз на пътници по смисъла на чл. 36 от Закона за автомобилните превози, които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата, и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, включително и за бланковите билети, издавани на химизирана хартия най-малко в два екземпляра. Във всички останали случаи се въвежда задължение за регистриране и отчитане на продажбите чрез фискална касова бележка за издаваните билети или удостоверителни знаци за услуги.

[floated align=“left“]Според НСИ посещенията в музеите през 2014 г. са 4 781 хил., като 764 хиляди са в дните на отворени врати (без билет). Посещенията на театрите и оперите са 2 302 хил., а на кино – 5 097 хиляди. Посещенията на концерти са 511 хиляди. [/floated]Практиката показва, че при извършван контрол от страна на органите по приходите на Националната агенция за приходите нееднократно са установявани случаи, при които се използват билети, издадени без нормативно основание или с подправена номинална стойност, които не са ценни книжа по смисъла на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.
С предложените промени от една страна ще се премахне възможността за укриване на приходи и данъци, чрез извършване на продажби с нерегламентирани документи, а от друга страна ще се създаде единен режим за документиране и отчетност на продажбите в търговските обекти. Анализът показва, че за периода 2012-2014 г. средногодишно с над 25 млн. билети и други удостоверителни знаци са отчитани продажби на услуги в търговски обекти, освободени от задължението за издаване на фискални касови бележки, което представлява значителен риск за държавния бюджет, твърди МФ.
Предвиден е преходен период – след 1 септември 2015 г. обектите трябва да отчитат продажбите на услуги по общия ред на наредбата.


МФ променя и Наредбата за служебните командировки, така че определени категории държавни служители да могат да пътуват в бизнес класа. Това ще става с разрешение на министъра на финансите.