Инвестбанк ще намалява капитала

БНБ

Инвестбанк ще проведе общо събрание на 17 ноември, на което ще гласува намаление на капитала си с почти 9.6 млн. лева.

Намалението ще стане чрез обезсилване на акции. То е резултат от влизането в сила на решение на съда от 2012 г., с което се уважава жалбата на двама акционери в банката, контролирана от Петя Славова, срещу увеличение на капитала, извършено през 2010 г.

Двамата дребни акционера твърдят, че фирмите на Славова – „Феста холдинг“, „Черноморско злато“ и самата Славова не са имали право да гласуват, тъй като не са изплатили акциите, емисия 1997 г. по емисионна стойност. Освен това, като свързани лица те не са имали разрешение да притежават 97.9% от капитала от БНБ. Съдът намира, че не са представени доказателства за наличието на това разрешение към датата на събранието – 19 ноември 2010 г. Тогава капиталът е увеличен от 80 на 89.6 млн. лева. Акционерите оспорват и липсата на изрично одобрение от БНБ за „Черноморско злато“.

През 2010 г. БНБ е разрешила предсрочно погасяване на подчинен срочен дълг – съответно от „Феста Холдинг“ и Петя Славова към банката, при условие, че се трансформира в акционерен капитал. От документите става ясно, че има разрешение на БНБ за това Славова и „Винком“ да притежават 75% от капитала на банката.

Последвали са още две увеличение на капитала. При това капиталът достигна 131 млн. лева, а като инвеститор в банката влезе Адил Саид Ахмед ал Шанфари  от Оман. Тези увеличения на капитала бяха по искане на БНБ, за да се укрепи капиталовата й база. При последното увеличение той е увеличил дела си в “Инвестбанк” до 31.74%. В резултат на обезсилването на акции неговият дял ще нарасне, за което вероятно трябва да се иска разрешение от БНБ.

Интересно е, че преди Българската агенция за кредитен рейтинг увеличи рейтинга на Инвестбанк от С на В-.

Активите на банката през 2013г. нарастват значително по-бързо от средния темп на ръст за системата (22.3%, спрямо 4.0%). Същата тенденция се запазва и през първото полугодие на 2014г. спрямо края на 2013г., когато балансовото
число на банката расте с 8.9%, при 1.6% за сектора, пише в анализа на агенцията. Възвращаемостта и нетният лихвен марж намаляват.