Провалите на чиновниците са стрували 50 млрд. лева

Администрацията се е провалила в над 40% от дейностите си, което е струвало на българския данъкоплатец поне 50 млрд. лв. Стряскащото число е един от изводите на Института за пазарна икономика (ИПИ) в прегледа за работата на администрацията за периода 1998-2012 г.

Чисти загуби и неправомерно използвани средства успяхме да
идентифицираме в над 10% от докладите и в ¼ от класи
фицираните като провали случаи, пишат авторите. Общата сума на загубите в периода 1998-2012 година е 979,4 милиона лева.

За четвърта година ИПИ разглежда обобщава 747 одитни доклада, публикувани от Сметната палата и обхващащи около 40% от всички похарчени бюджетни средства. Не става ясно кои са най-големите загуби. Например одит за акредитационните мерки по климатичните промени присъства с разходи от почти 5 млрд. лв., но не е известно колко от тях са загуби. В самия доклад на ИПИ са посочени три примера за провал, на по-ниска стойност (най-големият разход е на ДФ „Земеделие“ – 74 млн. лв.)

Случаите на провал на администрацията при управлението на средства и имущество или провеждането на програми варират от неизпълнение на целите и неспазване на поставените срокове до недостоверно счетоводство и незаконосъобразно сключени договори, отчитат от института.
Дейностите, при които най-често се констатират нарушения, са възлагането на обществените поръчки и управление на имуществото, особено при определянето на цена за отдавано под наем имущество, както при липсата на застраховка на имотите.

Последните данни от отчета на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за 2011 г. показват, че са установени нарушения при 60% от общо проверените процедури за обществени поръчки на стойност над 1 млрд. лв.
Много притеснителен е фактът, че работата на администрацията в сферата на възлагането на обществени поръчки не се подобрява и агенцията дори отчита повече нарушения в тръжните процедури в сравнение с предходната година.
Анализът разкрива, че най-ефективният възпиращ механизъм за корупция в обществените поръчки остава прозрачността на целия процес – при подготовката, обявяването, избора на изпълнител, възлагането, изпълнението и финализирането на обществените поръчки.

Огромна част от отчетените нарушения са при управлението на публичното имущество и ръководенето на държавните предприятия.
ИПИ отбелязва, че за всяка правителствена програма трябва да се изготвя предварителна и последваща оценка на въздействието, която ясно да покаже къде, на каква цена и с какъв ефект се намесва държавата.[raw]Всяка втора обществена поръчка е с нарушения, показват данни от проверките на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за 2012 г. Тя е проверила 2446 търга на обща стойност над 9,8 млрд. лв., а установените вреди са за 9 млн. лв.[/raw]

[fb_button]