От 1 октомври не се удържа авансов данък за хонорари и наеми

Бизнесмен

От 1 октомври предприятията – платци на доходи, няма да удържат 10% плосък данък при изплащане на сумите. Те ще изплащат брутни възнаграждения, а получателите на доходите ще имат грижата да декларират сумите и да внесат данъка догодина. Този ред се прилага за първи път тази година и вероятно ще има грешки и пропуски.

До тази година сроковете за внасяне на авансовия данък за доходите по чл. 29 от Закона за доходите на физическите лица (друга стопанска дейност, в това число хонорари) и чл. 31 от същия закон (наем) зависеха от това кой плаща данъка – предприятие, което удържа данъка, или самият получател. Данъкът се удържа от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Когато платецът е физическо лице или получателят е самоосигуряващо се лице, данъкът се плаща от самия получател.

От началото на годината бе предвидено данъкът да се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, независимо дали данъкът се удържа и внася от предприятието – плащец на дохода (чл. 65, ал. 12) или от получателя на дохода (чл. 67, ал. 1 и 2).

Но за доходите, придобити през четвъртото тримесечие, не се удържа авансов данък (чл. 65, ал. 12 и чл. 67, ал. 2). Така данъкът трябва да се внесе до 30 април. Той се внася по сметка на териториалната дирекция на НАП по регистрация на платеца, респективно постоянния адрес на получателя на дохода.

Важно е да се подчертае, че определящо е кога е изплатен данъкът, а не за какъв период се отнася.