НАП коригира спорната бележка за доходите

Служители, кадри

НАП публикува нов образец на служебната бележка за изплатени доходи като хонорари, наеми и подобни, за които следва да се подава данъчна декларация. Това се случва заради зачестили въпроси от клиенти за това дали на редове 1 и 4 от документа трябва да се вписва брутния размер на дохода или сумата след приспадане на нормативно признатите разходи.

За проблема с различното третиране на облагаем доход в служебната бележка и данъчната декларация сигнализираха счетоводители във форума на K&K, по-късно и „Капитал“. Става дума за обобщената бележка за доходите, чийто образец бе публикуван в края на 2013 г. (Вижте старата бележка за 2013 г.)
Като „облагаем доход“ в спорния образец, трябваше да се посочва сума след приспадане на нормативно признатите разходи. Но  в данъчната декларация  трябва да се впише брутната сума на придобития доход. Дори да става дума за правилно тълкуване на чл. 12, ал. 2 от Закона за облагане на доходите на физическите лица, явно е, че този начин на документиране, затрудни данъкоплатците при попълването на данъчната им декларация.

От формуляра на бележката, публикуван през декември, не ставаше достатъчно ясно, че на тези редове трябва да се посочи брутната сума, а не тази, която вече е намалена с нормативните разходи, признава НАП.

От новия образец, качен на 22 януари, се вижда, че в забележка е добавено уточнение: „На ред 1 се посочва брутната сума на придобития доход от друга стопанска дейност, подлежащ на облагане по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, а на ред 4 – брутната сума на придобития доход от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, подлежащ на облагане по реда на чл. 31 от ЗДДФЛ, т.е. без да се приспадат нормативно признатите разходи и/или направените удръжки от платеца на съответния доход.“

Публикувана е и Сметката за изплатени суми (Свалете образците тук)

От приходната агенция препоръчват служебните бележки, в които в редове 1 и 4 е посочена сума, намалена с нормативно признатите разходи, да бъдат преиздадени с правилните стойности. От там ще уведомят в близките 5 дни физическите лица, които вече са подали данъчни декларации и данните в тях са неточни по посочените причини. По данни на НАП става дума за около 1500 души, които вече са подали декларацията си за доходите. Не е ясно дали всички тези декларации са сгрешени, тъй като хората може да са ги подали със старите бележки, или в обобщената бележка да е посочена брутната сума (въпреки подвеждащия текст) или пък хората правилно да са се ориентирали и да са попълнили декларацията.

Гражданите, които искат да ползват отстъпката от 5% от данъка за довнасяне за ранно деклариране и плащане до 10 февруари и имат неточности във формуляра, могат да подадат коригираща декларация, респ. да бъде представена нова служебна бележка без да губят правото на отстъпка.

Служебните бележки, които са издадени по старите образци (действали през 2013 г.) няма необходимост да бъдат преиздавани, уточнява НАП.

Допълнена на 22 януари 2013 г.