Държавната енергетика трупа дългове, делът на ВЕИ достигна 15%

Драгомир Стойнев

АЕЦ „Козлодуй“ е продавал електроенергия на търгове на нереално ниски цени. В същото време страната ни много прибързано е достигнала до дял на ВЕИ 15% от потребената електроенергия при изисквани 16% през 2020 г. Това съобщи икономическият министър Драгомир Стойнев в доклад за състоянието на енергетиката, представен пред парламента.

В електроенергийната система на страната се наблюдава тенденция на намаление на брутното производство. Намалението на вътрешно потребление на електроенергия е с 9,6 процента, а крайното потребление със 7 процента, като в бита е – 9,6 процента, а в стопанския и обществен сектор намалението е с 5,1 на сто. Намален е търговският износ на електроенергия с 32 процента, каза още министърът.

През анализирания период се наблюдава увеличаване единствено на електроенергията от възобновяеми източници, което бележи ръст с 51,2 процента за първото тримесечие на 2013 г.
Депутатът от БСП Явор Куюмджиев упрекна ГЕРБ, че през 2011 са отворили “ прозорец за инсталирането на близо 1000 мегавата слънчеви централи, които се изкупуват задължително на средна цена от 480 лева.“ Той посочи, че не предварителните договори, част от които са от времето на Тройната коалиция, а разрешението за ползване от ДНСК създава задължението за изкупуване на ток на преференциални цени.

Министърът констатира намален износ на електроенергия. През периода 2012 г. и първото полугодие на 2013 г. се наблюдава спад в износа на електроенергия, като намалението на търговския износ през 2012 г. спрямо 2011 г. е 22%, за шестмесечието на 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. е 61%.

Драгомир Стойнев определи като изключително тежко състоянието на държавните енергийни предприятия. Общо задължения на дружествата в групата БЕХ ЕАД за периода 2009 – 06.2013 г. са нараснали с 1.494 млрд. лв.

Финансовият резултат за 2012 г. за НЕК е загуба в размер на 100 млн. лв.
Значително увеличение на краткосрочните задължения в размер на 1 179 млн.лв. за периода 31.12.2009 г. – 30.06.2013 г.. Общо задълженията на НЕК към 30.06.2013 г. възлизат на 2 573 млн. лв. Разходите по АЕЦ Белене от 2009 г. до юни 2013 г. са в размер на 385 млн. лв.

Въпреки отчетената висока печалба за 2012 г. в размер на 146 млн. лв., АЕЦ „Козлодуй“ отчита влошени финасово-икономически показатели към м.юни 2013 г. които се характеризират със загуба за първо полугодие на 2013 г. в размер на 6 млн. лв. в резултат на намаления износ на електроенергия и намаленото натоварване на мощностите. Това не се е случвало от отделянето на АЕЦ като самостоятелно дружество през 2000 г.

Булгаргаз отчита съществена загуба за 2012 г. в размер на 114 млн. лв., основно поради начислена обезценка на вземанията от Топлофикация София ЕАД. Общо задълженията на дружеството са нараснали от 2009 г. до юни 2013 г. с 207 млн. лв. Към същата дата задълженията на „Топлофикация София“ ЕАД към Булгаргаз ЕАД възлизат на 227 млн. лв., а тези към БЕХ ЕАД – 233 млн. лв. (общо 460 млн. лв.).

Има проблеми и при процеса на отделяне на Енергийния системен оператор /ЕСО/ от НЕК, каза министърът и посочи, че процесът на отделяне е крайно забавен с повече от две години спрямо срока определен от ЕК, който е март 2011 г. Заради настоящата ситуация има реален риск от налагане на санкции от ЕК, заяви Драгомир Стойнев.

Заради нарушения при търгове на електрическа енергия и сключване на договори от дъщерни дружества на БЕХ, съдържащи клаузи, че закупената електроенергия може да се продава единствено в България има образувана наказателна процедура срещу страната от Европейската комисия заради предполагаема злоупотреба на АЕЦ „Козлодуй“ и НЕК с монопол, което може да доведе до глоба от 10 процента от оборота на БЕХ, посочи министърът.

Той констатира още критично ниска събираемост на вземания от битови клиенти на топлофикационните дружества – малко над 50 процента и срив на доверието на клиентите.

Изключително тежкото финансово състояние на „Булгаргаз“ ЕАД е основна причина, поради която газовото хранилище в Чирен към 30 юни т.г. беше празно и не можеше да бъде обезпечен следващия отоплителен сезон, каза министърът. Ръководството на БЕХ предприе действия за осигуряване на необходимите парични средства и от началото на юли е започнал процес по нагнетяването на газ в хранилището, обясни Драгомир Стойнев.

Той разясни и състоянието на междусистемните газови връзки със съдените ни страни. Проектът на връзка с Гърция е в етап на съгласуване на трасе, площадки и подготовка на технически проект. Тази със Сърбия е в етап на предпроектно проучване, като проектът се финансира по ОП „Конкурентоспособност“ и има възможност да бъдат изгубени 47 млн. евро, каза министърът, но допълни, че огромното забавяне е от страна на Сърбия. Газова връзка с Турция все още е на етап идеен проект, както си стои от 2009 г., констатира Стойнев. По думите му проектът за връзка с Румъния има забавяне с шест месеца спрямо одобрения план. Все още няма изградена реверсивна връзка, чрез която да се внася газ към България, коментира той.