Какви ТИР-ове ще спира фискалната полиция?

ТИР

Органите по фискален контрол, който започват да следят стоките с висок риск, ще могат да спират превозни средства с товароносимост над 3 тона или с по-малка товароносимост, ако имат съмнения, че използването на такива МПС е с цел да се избегне фискалният контрол. Това става ясно от проект на наредба, публикувана от Министерство на финансите.

Списъкът на стоките с висок фискален риск се утвърждава със заповед на министъра на финансите по мотивирано предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Той трябва да се публикува на интернет страниците на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите и влиза в сила в 3-дневен срок.

Фискалните полицаи ще могат да спират превозвачите по пътищата, като за целта ще бъдат снабдени с отличителни знаци и стоп-палки като катаджиите. За целите на извършването на фискален контрол ще има и фискални контролни пунктове. Това са участъци от пътната мрежа или територии на железопътни гари, летища и пристанища за обществено ползване, в които органите по приходите могат да извършват фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск.

С фискалния контрол не се установяват задължения за данъци, а само определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци. За всяко действие при извършването на фискален контрол се съставя протокол.

Ако фискалната полиция на НАП установи нарушаване на целостта на пломбите на ТИР-ове със стоки, или несъответствие между превозваните стоки и документацията, тя може да изземе цялата документация и стоката и да наложи обезпечения. Това се прави и при разпореждане със стоката преди получаването й или при неявяване на шофьора или получателя на мястото на разтоварване. Освобождаването на иззетите стока и документи се извършва след представяне на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция за не по-малко от 6 месеца, в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката и след заплащане на разноските по изземването и съхранението на стоката.

Документите, придружаващи стока, трябва да съдържат не само данни за вида на стоката, получателя и доставчика, но и датата, часа и мястото на получаване/разтоварване на стоката или на напускане на страната (при транзит за ЕС). Получателят може да информира за промяна на очаквания час на пристигане на електронен адрес на НАП, а шофьорът може да попълва заявление по образец, в което да посочва очакваното време на пристигане.

Органите по приходите имат право да поставят технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск“ върху превозния документ. Поставянето и отстраняването на техническите средства за контрол и удостоверяването на тяхната цялост се отразяват в протоколи. Ще се води и специален регистър.