Гарантирането на влоговете – правила и легенди

Левове

Фактът, че във Фонда за гарантиране на влогове в банките са налични 2.1 млрд. лева, сума, която е малка част от депозитите в банките и дори по-малко от депозитите в Корпоративна ТБ, роди всевъзможни спекулации. Някои от тях се разпространяват по обществените медии и допринасят за банковата паника.

Нека първо уточним, че гаранцията по депозити се активира само ако БНБ отнеме лиценза на дадена банка. В действителност тази гаранция не е ограничена до размера на средствата във фонда. В закона (чл. 18) ясно е казано, че при недостиг на средства той има няколко възможности:

– Да задължи банките да преведат авансово годишни премийни вноски (това се приспада по-късно);
– Да увеличи годишната премийна вноска от банките от 0.5% на до 1.5% от влоговете;
– Да вземе заеми.

Фондът може да се обърне за заеми както към български или чуждестранни банки и други лица, така и към бюджета, но за това е необходимо решение на Народното събрание. Вложителите до определена сума са защитени, но рискът при банкова криза е за данъкоплатците.

Може ли фондът да свърши парите?
От датата на обявяване на решението на БНБ за отнемане на лиценза, фондът встъпва в правата на вложителите към банката до размера на гарантираните суми
При обявяване на банка в несъстоятелност фондът е този, който чрез синдиците и в сътрудничество с БНБ управлява процеса. Средствата, получени от осребряване на имуществото на банката или от продажбата й като цяло предприятие постъпват в масата на несъстоятелността и от тях се удовлетворяват кредиторите, включително фондът, за вземания, за които се е суброгирал и вложителите, чиито влогове не са покрити от системата за гарантиране на влоговете.

Какви средства са гарантирани?

ФГВБ гарантира изцяло влоговете на един вложител в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв. Тази сума включва главницата и натрупаните до момента на отнемане на лиценза лихви.

Фондът гарантира всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид, открита на името на едно или повече лица (срочни и безсрочни влогове, разплащателни сметки, сметки по дебитни и кредитни карти). Гаранцията на влоговете се отнася също и за кредитните салда, които банката по закон или по договор е задължена да изплати на клиентите си.

Сумират ли се влоговете в различни банки?

Влоговете на един вложител в няколко различни банки се гарантират поотделно, т.е. за всяка една банка до размера на гаранцията, предоставяна от ФГВБ, т.е. до 196 000 лв. за всяка една от тези банки.

Кои влогове не са гарантирани?

Най-често хората се притесняват за привилегированите влогове, каквито някои банки обявиха. Още преди години бе изяснено, че става дума за влоговете с индивидуално договорени по-добри лихвени условия от тези, които банката публично предоставя на и прилага към вложителите си. Самото название привилегирован депозит не е достатъчно условие за отпадане на гаранцията, ако лихвата е тази, която е била публично обявена.

Изключени по закон от гаранция са влоговете на банките и финансовите институции, застрахователите, пенсионните и осигурителните фондове, с изключение на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, инвестиционните посредници и дружества, гаранционните фондове, включително ФГВБ, държавата и държавните институции, и общините.
Не подлежат на гаранция влоговете на акционери в банката с повече от 5 на сто участие, на членове на управителните и контролните органи и одиторите на банката, както и на техните съпрузи и роднини по права и по съребрена линия до втора степен включително.

Влоговете, свързани с „пране на пари”, също са изключени от гаранцията, ако титулярът им е осъден с влязла в сила присъда

Кога завършва изплащането на депозитите?

Друга спекулация, която често се ползва от самозвани експерти е, че няма краен срок за изплащането на гарантираните суми по депозити, което означава, че фондът може да протака.

Действително изплащането на депозити започва „не по-късно от 20 работни дни от датата на решението на Българската народна банка”, с което се отнема лицензът на банката. Този срок може да се удължи с 10 дни при извънредни обстоятелства. По отношение на Корпоративна това не се е случило и съдейки по намеренията банката да отвори отново на 21 юли, може и да не се случи.
Липсата на краен срок е в интерес на вложителите, тъй като в противен случай (например, ако бъде записано, че изплащането на депозитите приключва до 60 дни), хората, непотърсили парите си в срок, могат да ги загубят.

Възможно ли е вложителите да загубят пари от валутни разлики?

С това също много се спекулира, отчасти поради лоши спомени от банковата криза през 1996-97 г.
Според закона при влог в чуждестранна валута на вложителя се изплаща левовата равностойност на
гарантирания размер на влога по курса на Българската народна банка в началния ден на изплащане на гаранцията по влоговете. Това означава, че хипотезата, при която вложителите могат да загубят големи суми във валута е по-скоро теоретична – например, ако на първия ден от изплащането на депозити (20-тия ден от отнемане на лиценза), влезе в сила промяна в чл. 29 от Закона за БНБ, с който се определя фиксираният курс на лева към еврото.