Промени в ТЗ се прицелват в крадците на фирми

Закони

Мерки срещу кражбите на фирми и производство по стабилизация на търговец, който е изправен пред фалит, предвижда проект за промени в Търговския закон, представен от Министерство на правосъдието за обществено обсъждане. Предлагат се и промени, насочени срещу опити за злоупотреба от страна на търговци в производство по несъстоятелност.

Кражбите на фирми обикновено се извършват чрез смяна на управител на дружество, който след това извършва разпоредителни сделки с имуществата на дружество, например, тегли пари от сметка. Проектът предлага по-строг режим – едновременно удостоверяване на подписи и съдържание, подобно на пълномощните за разпореждане с недвижими имоти, при която форма на нотариално удостоверяване задължително остава екземпляр от документа при нотариуса.
Министерството е установило, че при кражба на фирма пред търговския регистър са представяни:
• неистински (неверни и/или неавтентични) договори за прехвърляне на дружествен дял, сключвани на основание чл. 129 от Търговския закон (ТЗ);
• неистински съгласия и образци от подписите на законни представители на търговски дружества;
• неистински протоколи от заседания на общите събрания на търговски дружества;
• неистински пълномощни за представителство при сключване на договори или на общи събрания на дружества.
Предлага се въвеждане на две последователни нотариални удостоверявания – на подписа и съдържанието на документи (вместо наториална заверка на подписите), с които се прехвърля предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, на документи, с които се прехвърлят дружествени дялове и се вземат решения от Общите събрания (решенията за изменение на дружествения договор, приемане и изключване на съдружници, приемане на годишния отчет, избор на управител, решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, промяна на капитала).

Освен това ще бъде създадена част пета в Търговския закон с наименование „Производство по стабилизация на търговец”. Неговата цел е да избегне неплатежоспособността на търговеца. Това право няма да се прилага за търговец, който е създал преимуществено задължения към свързани лица. Производството е неприложимо за търговец – публично предприятие, което упражнява държавен монопол или е създадено със специален закон, банка и застраховател, предвид специфичната им уредба.
Съобщението за инициирано производство, както и определението на съда за откриване на производството подлежа на обявяване в търговския регистър заедно със списък на кредиторите

Предлагат се и промени по отношение на несъстоятелността.
Част от тях целят да се улесни доказването на състоянието на неплатежоспособност и ако длъжникът твърди, че е платежоспособен и може да изпълни – да ги обори. Много важна промяна засяга първото събрание на кредиторите, което трябва да избере постоянен синдик. Много длъжници не публикуват отчетете си и не представят информация за кредиторите си и така насрочването на това събрание постоянно се проваля (пресен пример са делата, които водят синдиците на КТБ). Затова се предлагат да не се провежда първо първо събрание на кредиторите, ако длъжникът не е публикувал отчетите си в Търговския регистър и и не представи търговските си книги на временния синдик. В този случай постоянен синдик се избира след одобряване на списъка по чл. 692 от съда.
Често длъжникът чрез свързани с него кредитори, които е включил в търговските си книги, успява да предопредели избора на постоянен синдик, който приема вземанията, да предявява искове за попълване масата на несъстоятелността и пр. Така производството по несъстоятелност се превръща в средство за освобождаване на длъжника от задължения и придобиване на имуществото му от свързани с него кредитори. Затова се предлага свързаните с длъжника кредитори да не могат да гласуват при вземане на решение от първото събрание на кредиторите (чл. 670, ал. 2). Други промени, свързани с установителните искове по чл. 694, също са насочени срещу симулативни процеси между длъжника и свързан с него кредитор, в резултат на което мними кредитори се оказват с мнозинството от вземанията. Когато длъжникът или кредитор оспорват приемането на несъществуващо вземане, те ще дължат 4 пъти по-ниска такса.
Предлага се и промяна на чл. 717д., която цели да бъде синхронизирана уредбата на осребряването в производството по несъстоятелност с уредбата на публичните продажби по реда на Гражданския процесуален кодекс.