МФ склони на по-висока лихва по ДЦК

Процент

Очакваният с интерес аукцион за 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) потвърди тенденцията за повишаване на лихвите, но също така показа, че не липсва търсене от страна на банките. Среднопретеглената годишна доходност достигна 2.38% спрямо 1.9% на предишен аукцион през април. Увеличението на доходността е с почти половин процентен пункт и е малко по-поносимо от предишния аукцион (като се отчете по-късия срок на емисията).

През юли Министерството взе решение да отмени аукцион за 10-годишни книжа, защото постигната доходност достигна 4.01%, или ръст с почти 0.6 процетни пункта.

На провелия се аукцион на 12 август 2013 г. бяха предложени книжа за 50 млн. лв. Подадените поръчки бяха за 84,15 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,68. Това е значително по-голям интерес в сравнение с предишната емисия. Емисията се предлага на части и след днешния, пети поред аукцион общият й обем в обращение достигна 235 млн. лева. Данните показват големи колебания в доходността на тази емисия. Така сегашният аукцион дава увеличение с 9 базисни пункта спрямо мартенското отваряне на емисията, но със 72 базисни пункта (0.7 процентни пункта) спрямо януари.

Освен традиционния интерес на банките към средносрочния сегмент на дълговата крива, пенсионни и инвестиционни фондове също участваха активно в аукциона. Разпределението на инвеститорската база за одобреното количество е както следва – банки – 66,50%, пенсионни фондове – 25,70%, инвестиционни и гаранционни фондове – 7,60% и застрахователни дружества – 0,20 на сто. На предишните аукциони банките са придобивали от 53 до 89% от книжата, така че не може да се говори за тенденция.

Постигнатата доходност на аукциона е по-ниска от тази на облигации деноминирани в евро, със сходен матуритет на редица държави като Португалия (5,73%), Словения (5,41%), Унгария (5,15%), Хърватия (4,37%), Румъния (3,61%), Турция (3,26%), Испания (3,12%), Италия (2,88%), Литва (2,53%) и други, изтъква МФ.