МФ обещава е-митници и е-обществени поръчки

ИТ

„Приблизително 150 млн. евро са предвидени за въвеждане на електронното управление чрез Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съобщи ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) Моника Димитрова-Бийчър по време на конференцията „Административна реформа чрез е-управление“.

В периода 2014-2020 г. ще се финансират Единен системен интегратор, различни информационни системи, доизграждането и свързването на ключови регистри на администрацията, осигуряването на оперативна съвместимост на регистрите, въвеждането на електронни обществени поръчки и др. Стремежът е окончателно да се въведе електронното управление в администрацията, в това число и секторни системи като е-възлагане, е-митници, е-здравеопазване и др.

Към момента бюджетът по приоритетна ос III на ОПАК: „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“ е наддоговорен с 119%, а изплатените средства са малко над 63%. Общо по приоритетна ос III са сключени 144 договора като 57 проекта от тях вече са приключили, отчете Моника Димитрова-Бийчър. В резултат на тези проекти 2196 административни услуги вече се предоставят онлайн.

Общо 376,5 млн. лева ще са необходими за изграждането на системата за електронно управление до 2020 г, спорез одобрената през април пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в България (2014-2020).

Досега за електронно управление са усвоени 300 млн. лева, на резултатите не са видими, тъй като е работено на парче и без ясна визия.

Съгласно данните от Digital Agenda Scoreboard през 2012 г. 27% от гражданите в България са използвали услугите на електронното управление (спрямо 25% през 2011 г.), което ни поставя на предпоследно място сред държавите членки на ЕС. Въпреки високия процент на ползване на електронни услуги от бизнеса (83% при средно за ЕС 87%), по този показател сме по-напред само от две държави членки – Испания и Румъния.

Според проекта на ОП „Добро управление“ ключов елемент в развитието на електронното управление е електронната идентификация (е-ИД), която към момента не е внедрена. Предвижда се и развитие на националния портал за предоставяне на услуги с пространствени данни и връзка с европейския гео-портал. От документа става ясно, че ще се финансира изграждането на центрове за данни, както и електронното възлагане на обществени поръчки – подаване на електронна оферта от участниците в процедурата. Ще бъде обновен регистърът на обществени поръчки. По отношение на здравеопазването се залага на изграждане национална здравно-информационна система с възможност за контрол и обмен на информация. Идеята е да се осигурят онлайн административни и здравни услуги в сектора и „достъп до информация на пациента за собственото му здраве“. Освен митниците, където не е ясна как оптимизацията ще се отрази на крайните клиенти, подкрепа за информационните си системи ще получат и НАП и общините.
Ще продължи подкрепата за модернизиране на съдебната система чрез въвеждане на електронното правосъдие, като услугите включват известяване на страните по дела, движение на делата и др.