Бизнесът спестява повече в банките

БНБ

Бизнесът трупа депозити, показва паричната статистика на БНБ. В същото време домакинствата започнаха да теглят депозитите си и са предпазливи по отношение на кредитите.
Депозитите на бизнеса и домакинствата общо се увеличават с 538 млн. евро до 64.119 млн. евро. Депозитите на Нефинансови предприятия са 17.653 млрд. лв. (17.291 млрд. лв. през април) в края на май 2016 година. В сравнение със същия месец на 2015 г. те се увеличават с 13.5 на сто.
Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 15.9% на годишна база през май 2016 г. и в края на месеца достигат 3.273 млрд. лв. (3.054 млрд. лв. през април). Депозитите на Домакинства са 43.192 млрд. лв в края на май 2016 г. и намаляват спрямо края на април, когато бяха 43.237 млрд. лв.. Те се увеличават с 6.5% на годишна база.

В края на май 2016 г. кредитите за неправителствения сектор са почти без промяна – 49.326 млрд. лв. при 49.310 млрд. лв. към април 2016 г. (54.4% от БВП). Те намаляват на годишна база с 0.9%.
Кредитите за Нефинансови предприятия се понижават с 1.1% на годишна база през май 2016 г и в края на месеца достигат 30.017 млрд. лв. Те бяха 30.076 млрд. лв. през април, налице е понижение. Заемите за Домакинства са 18.078 млрд. лв. спрямо 17.998 млрд. лв. през април На годишна база има спад с 1% (1.4% годишно понижение през април 2016 година). Налице е символичен ръст при потребителските, жилищните и другите кредити.

Силен спад на депозитите в банки през март

БНБ

Значително понижение на депозитите през март спрямо февруари отчете статистиката на БНБ. То се дължи основно на парите по сметки на финансови и нефинансови предприятия, но намаляват и вложенията на домакинства. Макар отчасти за това да допринасят и сезонни фактори като изплащане на данъци, очевидно е, че по-сериозната причина е намаляването на доходността по депозитите. За това говори и динамиката на показателите на годишна база.

В края на март 2016 г. депозитите на неправителствения сектор са 63.249 млрд. лв. (69.8% от БВП), като годишното им увеличение е 7.3% (8.3% годишно повишение през февруари 2016 година). Тя бяха 63.847 млрд. лв. през февруари, тоест налице е намаление с над 600 млн. лева.
Депозитите на Нефинансови предприятия са 17.434 млрд. лв. ( февруари – 17.665 млрд. лв). Ръстът им на годишна база се забавя до 10.9% (14.3% годишно повишение през февруари 2016 година).
Депозитите на финансовите предприятия нарастват със 7.3% на годишна база през март 2016 година  и в края на месеца достигат 2.996 млрд. лв. (3.280 млрд. лв. през февруари).
Депозитите на населението са 42.820 млрд. лв. (47.2% от БВП) в края на март 2016 година. Ръстът им се забавя до 6% спрямо същия месец на 2015 г. (6.7% годишно нарастване през февруари 2016 година). Месец по-рано домакинствата разполагаха с 42.902 млрд. лв., тоест и тук е налице месечно понижение.

От началото на годината БНБ следва пасивно политиката на ЕЦБ, като въведе отрицателна лихва по свръхрезервите на банките. Това изведе на отрицателна територия и много от лихвите на паричния пазар и на свой ред принуди банките да понижат процентите по депозитите.

[textblock style=“1″]В края на март 2016 г. кредитите за неправителствения сектор са 49.161 млрд. лв. (54.2% от БВП) при 49.070
млрд. лв. към февруари 2016 г. През втория месец на годината обаче банките продадоха портфейли от кредити за 130 млн. лева. През март 2016 г. те намаляват на годишна база с 2.1%.
Заемите за бизнеса намаляват с 2.7% на годишна база през март 2016 г. и отново са под 30 млрд. лева, докато заемите за населението намаляват с 1.5% на годишна база, но растат на месечна.[/textblock]