НАП отново прекроява данъчната кампания

книжа

20 дни преди крайния срок за подаване на данъчните декларация МФ и НАП публикуваха важно указание във връзка със справката за  свързани лица и офшорки. Документът е публикуван на сайтовете на НАП и МФ и може да създаде двойна работа на компаниите.

Става дума за справка към Приложение 4 на данъчната декларация по чл. 92 от ЗКПО. Тя се въвежда за първи път тази година и е вдъхновена от закона за борба с офшорките, който бе приет през миналата година.

Тази справка се попълва от всички, които са имали търговски и финансови взаимоотношения с офшорки или със свързани лица. Досега имаше много неясноти в попълването й и указание се чакаше още през февруари. Важен момент е, че тази справка не следва пряко от закона и затова данъкоплатецът не би могъл сам да разтълкува какво точно изисква НАП да декларира. Неподаването на справката за свързани лица обаче грози със санкция.

Заради неяснотите фирмите не подаваха декларациите си досега, тъй като после щеше да се наложи да подават коригираща. Например не беше ясно дали се посочват суми с ДДС или без ДДС, дали се посочват приходи, разходи или парични потоци и т.н. За да отговори на въпросите, МФ пуска това указание, с което въвежда определения, каквито не съществуват в закона, оплакаха се счетоводители. Въпросът за това дали сделките се отразяват с ДДС е получил следният отговор – ако лицето е нерегистрирано лице и е получател – с ДДС, ако е регистрирано, независимо дали е получател или предоставящи – без ДДС (освен ако данъкът е невъзстановим).

Няма да се декларират дивиденти, но се обявяват приходи/разходи за лихви, имащи отношение към счетоводния резултат за 2013 т. Трябва да се обяват заемите към/от свързани лица или офшорки от 2013 г. – без погашенията по заеми и остатъците. (За повече подробности – вижте указанието).

Добрата новина е, че, съдейки по финалните изречения, няма да се преследват маловажните нарушения. В същото време авторите на указанието са направили уговорката, че то ще бъде допълвано (To be continued, както се казва).

Това е четвъртата промяна в движение на данъчната кампания след сгрешената бележка за доходите, грешката във формулата за преотстъпения данък и посочването на 2011 г. в декларацията с баркод по чл. 92.

В справката се събират следните данни:

1. покупки/продажби на стоки и продукция, имоти или други активи;
2. покупки/продажби на услуги;
3. покупки/продажби, свързани с нематериално имущество (търговска марка, патент, права по лицензионни споразумения, ноу-хау и др.;
4. получени/предоставени заеми – главница;
5. възнаграждения за вътрешногрупови услуги;
6. други, в т. ч. разходи/приходи от лихви.
Съгласно изискванията за попълване на справката, в нея не се попълват данни за свързани лица по § 1, т. 3, б. „а”, „б”, и „л” от ДР на ДОПК, т.е. за :
– Съпрузите, роднините по права линия, по съребрена – до трета степен включително; и роднините по сватовство – до втора степен включително;
-Работодател и работник;
-Лицата, едното, от които е направило дарение на другото.

Посочват се извършените сделки през 2013 г., независимо от това кога възникват паричните потоци, свързани с тях. НАП дава следния пример за това какво разбира под сделки – ако е договорена продажбата на 100 тона зърно и през 2013 г. са доставени 80 тона, а останалите – през 2014 г., в справката се посочват 80 тона.
Декларират се получени/предоставени заеми през 2013 г. – главница. Не се декларират погашенията, както и остатъци от заема. За стари заеми се декларират лихвите, които са участвали във формирането на счетоводния финансов резултат (т. 6)
По т. 6 се декларират още:
– Допълнителни парични вноски по чл. 134 от ТЗ (много дискутиран въпрос);
– Неустойки, наказателни лихви;
– Прехвърляне на предприятие по чл. 15 ТЗ
– Възнаграждение по ДУК с изключение на посочените по-долу, тоест договори с ЮЛ
– Инвестиции в свързани предприятия или офшорки при учредяване на дружество чрез непарична вноска
– Непарично участие в неперсонифицирани дружества
– Цесии
Не се посочват:
– Информация, свързана с разпределение на дивиденти и ликвидационни дялове
– Други парични трансфери, които нямат характер на заеми, като: аванси, разчети (префактуриране на електроенергия), печалби от места на стопанска дейност, изплатени на принципала
– Трансфери между място на стопанска дейност в страната и друга част на същото предприятие
– Провизии и начисления
– Капитализираните в стойността на активите лихви по МСС 23
– Преобразуването на търговски дружества, съгласно ТЗ и ЗКПО
– Парични вноски в капитала на търговско дружество (включително при учредяването му) или парично участие в неперсонифицирано дружество
– Информация за трудови правоотношения по пар. 1, т. 26 от ДР на ЗДДФЛ, като правоотношения по ДУК, както и за полагане на личен труд по извънтрудови правоотношения от СОЛ