Приходите от данък върху доходите и ДДС изостават

Петър Чобанов

За четири месеца правителството на Пламен Орешарски е събрало по-малко ДДС и данък върху доходите на физическите лица, отколкото за периода юни – септември 2012 година. Това показват данните за изпълнение на бюджета към деветмесечието. Обяснението за по-малките приходи от ДДС след края на май, когато се смени правителството, е ускореното връщане на данъчен кредит. Но приходите от данъка върху доходите са енигма, особено необичаният им срив през юли, когато те са били под 140 млн. лева. Преди това постъпленията от ДДФЛ са били с около 7% по-високи от тези за същия период на миналата година. Още по-голям срив има при данъка върху печалбата (само 30 млн. лева през август), което може да се дължи на новия режим на авансови вноски и вероятно ще бъде коригирано през декември.

бюджетБюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към деветмесечието на 2013 г. е отрицателно в размер на 360,5 млн. лв. Принос за дефицита има и недостиг по европейските средства в размер на 144,1 млн. лева. Само през септември дефицитът е 148 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи да първите три тримесечия са 70,1% от годишните разчети, което показва явно изоставане. Съпоставени със същия период на 2012 г., те имат номинален ръст от 6,6%, но при данъчните приходи ръстът е едва с 3.3%.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец септември възлиза на 16 523,3 млн. лв., което представлява 72,3% от годишните разчети.

Приходите в частта на преките данъци към деветмесечието са 70,0% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са 72,1% от плана за годината. Най-важните приходи – от ДДС, са 5 480,2 млн. лв., или 71,6% от годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 30.09.2013 г. са 4 467,0 млн. лв., което представлява 73,5% от разчетените за годината.

Разходите са само 67,8% от годишния разчет. Съпоставено със същия период на 2012 г. общо разходите по консолидирания бюджет са нараснали с 1 932,6 млн. лв. (9,8%), като най-голямото увеличение е при социалните и здравноосигурителните плащания, капиталовите разходи, разходите за издръжка, лихвените разходи и други.Похарчени са само 44,6% от предвидените по бюджет пари за капиталови разходи.

Фискалният резерв към 30.09.2013 г. е в размер на 5,0 млрд. лева.