ЧЕЗ с иск срещу държавата

Енергия

ЧЕЗ Груп официално подаде молба за арбитраж срещу Република България в Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID), съобщиха от компанията. Искът е в размер на стотици милиони евро.

Компанията се позовава на неспазване разпоредбите за защита на инвестициите в Енергийната харта. Това води до дългосрочно критична ситуация на местния енергиен пазар, който не се подобрява.

ЧЕЗ многократно е искала от българското правителство бързо отстраняване на проблемите и обезщетение за вредите. Тя е изпратила известие до властите в София през ноември 2015 г., в което е поискала приятелско уреждане на спора, без да се стига до арбитражни производства. Но България не е използвала възможността.

Българското правителство съобщи официално за това известие единствено в меморандума на новите еврооблигации, за който economix.bg писа.

Така и трите ЕРП сега съдят държавата в различни съдилища. Делото на ЕВН бе заведено през 2014 г. в Международния център за уреждане на инвестиционни спорове ( ICSID) на стойност 576 млн. евро. Такъв иск през миналата година е внесла и Енерго про за сумата от 54 млн. евро.

Дело води и Оманският фонд – миноритарен акционер на КТБ, а се очакват дела и на други акционери и вложители на КТБ.

Неотдавна Арбитражният съд в Париж присъди обезщетение в размер на 550 млн. евро в полза на руската „Атомстройекспорт” заради спрения проект за АЕЦ „Белене”.

Отпадна заплахата за лиценза на ЧЕЗ

Електропровод

Чешката енергийна компания ЧЕЗ, която е със 70% държавно участие, запазва лиценза за дейността си в България, след решение на ДКЕВР за прекратяване на процедурата по отношение на двете дружества – ЧЕЗ Електро България и ЧЕЗ Електроразпределение България.

Процедурата за отнемане на лиценза започна на 19 февруари 2013 г., ден преди правителството на ГЕРБ да подаде оставка, след масови протести срещу високите сметки за ток. От документите се вижда, че електроразпредителното дружество е било проверявано за много повече нарушения отколкото ЧЕЗ Електро, но комисията решава, че те не засягат сигурността на доставките.

По-конкретно обвиненията към ЧЕЗ Електроразпреленение се свеждат до четири случая на подмяна на електромери в Гоце Делчев и Разлог в отсъствие на абоната. Друга част от нарушенията са за непредставяне на сключени договори за услуги с „ЧЕЗ България” АД за периода 2011 г. – 2012 г., както и информация за превъзлагане на услуги на трети лица. Най-много са нарушенията по Закона за обществените поръчки и по-конкретно – несъбиране на три оферти при възлагане на поръчки за пощенски, нотариални и охранителни  услуги и техническо обслужване на автомобили, както и непровеждане на процедура за закупуване на самолетни билети, телефонни услуги избор на одитор. Освен това „ЧЕЗ Разпределение България” АД е възлагало дейности за доставки и услуги на „ЧЕЗ България” EАД без провеждане на процедури за обществени поръчки.

На ЧЕЗ Електро са предявени следните обвинения:

– непредставяне на сключени договори за услуги с „ЧЕЗ България” АД за периода 2011 г. – 2012 г., както и информация за превъзлагане на услуги на трети лица от страна на „ЧЕЗ България” АД.
– прихващане от насрещно задължение към „Национална електрическа компания” ЕАД в размер на 11 778 975 лв., по фактура за продажба на електроенергия (обща стойност 26 971 309, 09 лв. с ДДС,) което е нарушение на Методиката за компенсиране на разходите във връзка с изкупуването на електроенергия на преференциални цени.
– нарушения на Закона за обществените поръчки – чрез договор с „ЧЕЗ България” EАД.

В решението си ДКЕВР отбелязва, че преценката за това дали дадено нарушение на лицензията или закона съставлява основание за отнемане на лицензията в зависимост от неговата значимост за непрекъснатото и сигурно снабдяване на клиентите, нарушаване целите и принципите на ЗЕ и/или системно нарушение от лицензианта на задълженията по лицензията или закона.

Така според ДКЕВР, нарушенията, свързани с електромерите, „не оказват пряко или непряко въздействие върху сигурността и непрекъснатостта на снабдяването с електрическа енергия, нито по отношение на конкретните клиенти, нито, което би било релевантно в случая, по отношение на общото задължение на лицензианта да извършва сигурно и непрекъснато разпределение на електрическа енергия на лицензионната си територия. От гледна точка на целите и принципите на ЗЕ тези нарушения са действия в нарушение на принципа за създаване на гаранции за защита на крайните клиенти и принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите.“ Но става дума за 0.000193 % от общият брой клиенти.

Колкото до изискването за системност, комисията отбелязва, че за целта е необходимо да има влезли в сила три наказателни постановления за нарушения, извършени в рамките на две последователни години, което не е изпълнено.

Колкото до случая с прихващане на фактури от ЧЕЗ Електро, ДКЕВР смята, че това не оказва съществено влияние върху ликвидността на НЕК, като наред
с това следва да се отчете и обстоятелството, че прихванатите суми са възстановени от „ЧЕЗ Електро България” АД през времето на ценовия период.

Основните пазари на ЧЕЗ са Чешката република, Полша и Словакия, но компанията притежава дружества за производство и разпределение на електрическа енергия и в България, Румъния и Турция.