Електронни болнични от 2015 г.

книжа

От началото на следващата година данните, съдържащи се в издадените болнични листове и решенията по обжалването им, ще се извършва по електронен път чрез уеб услуги, предоставяни от Националния осигурителен институт. Това предвижда приета от правителството наредба, която определя реда за представяне на болничните листове в НОИ. Данните, с изключение на съдържащите се в експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, ще се подават от лекуващите лекари лично или чрез лечебните заведения, в които осъществяват дейност, както и от лекарските консултативни комисии – чрез лечебните заведения, към които са създадени.

В резултат от електронното представяне в НОИ на издадените болнични листове, информацията, необходима за изчисляване на паричните обезщетения, ще се получава в скъсени срокове, съобщават от пресцентъра на кабинета в оставка. По този начин ще се скъсят и сроковете за изплащане на обезщетенията на осигурените лица и ще се намали съществено броят на върнатите за корекция болнични листове.

За работодателите/осигурителите ще отпадне необходимостта от посещение на място в териториалните поделения на НОИ, за да предоставят болничните листове на осигурените от тях лица. Ще отпаднат и разходите за отпечатване и разпространяване на бланките на болнични листове.

НОИ отчете намаляване на пенсионерите и ръст на болничните

НОИ

8.360 млрд. лева са изплатени за пенсии, социални помощи и обезщетения от Държавното обществено осигуряване за миналата година, отчитат от Националния осигурителен институт. Според данните, това е почти 99 на сто от първоначално планираните средства. Има малка икономия при пенсиите и парите за майките, но преразход при болничните.

За пенсии са отишли почти 87 процента от всички средства на държавното обществено осигуряване през миналата година.
Според отчета, одобрен от Надзорния съвет, те възлизат на 7 217 334,8 хил. лв. (без разходи за пощенски такси и ДДС). Отчетените разходи са с 52 665,2 хил. лв. или 0,7% по-малко от планираните. По-ниският разход се дължи на отчетените по-малък среден брой пенсионери и по-нисък среден размер на пенсията спрямо предварително планираните.
Разходът за пенсии за трудова дейност е 6 397 944,7 хил. лв. или 100,6 на сто изпълнение на плана, а разходът за пенсии на лицата по чл.69 от КСО (военни и др.) е 530 632,9 хил. лв. или 97,9 на сто изпълнение на плана.

Според отчета на Националния осигурителен институт, в края на миналата година у нас са живели 2.208 милиона пенсионери, с почти процент по-малко, в сравнение с година по-рано. Средната пенсия за 2012 г. е била 271 лева и 21 стотинки.

Данните позволяват да се види първият ефект от пенсионната реформа. От 1 януари 2012 г. необходимият осигурителен стаж и възраст за придобиване право на
пенсия по чл. 68 от КСО се увеличи с 4 месеца, а за военните по чл. 69 – с две години и половина. Тежестта на една година стаж се увеличи от 3 на 4 процента, ако лицето продължи да работи след като отговаря на условията за пенсиониране. А самите пенсии не бяха осъвременени.
Резултатът е значително намаляване броя на пенсиониралите се през годината – с 19 705 (18,0 на сто) по-малко спрямо 2011 г. През 2012 г. са се пенсионирали общо 89 879 лица. От тях 37 983 са за инвалидност поради общо заболяване (с 1969 по-малко от 2011 г.), 44 546 са за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 на КСО (със 17 781 по-малко от 2011 г.), и 3219 – са за осигурителен стаж и възраст на кадрови военнослужещи по чл. 69 на КСО (с 302 повече от
2011 г.).

Делът на разходите за пенсии в БВП намалява от 9.9% през 2010 г. на 9.3%. Средният месечен размер на пенсиите е нараснал номинално с 2,2 на
сто, но реално е намалял с 0,2 на сто с отчитане на инфлацията.

За социални помощи и обезщетения са изразходвани 1 040 299,6 хил. лв., или 12,4% от общите разходи, сочи отчетът. За програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта са направен разходи в размер на 66 464,3 хил.лв., което е 0,8% от общите разходи.
Тук прави впечатление преразходът при обезщетенията по болест, който може би се дължи на лица, осигурявани върху пълната заплата, докато работниците, които се осигуряват върху по-ниски заплати изглежда са ползвали по-малко болнични. Както е известно, НОИ се включва в изплащането на обезщетения след третия ден. За 2012 г. са изплатени 281 591,7 хил. лв.,което надхвърля плана с 21 510,1 хил. лв. (8,3 на сто). Изплатени са 13 555,9 хиляди работни дни (с 2,2 на сто по
-малко от планираните) при среднодневно обезщетение от 20,77 лв. (10,7 на сто над планираното). При обезщетенията по майчинство и за отглеждане на малко дете е платено по-малко (както заради спада на раждаемостта, така и заради запазването на базовия срок и размера на обезщетенията).