Политическата несигурност попари оценките за бизнес климата

бизнес

През септември 2014 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.6 пункта спрямо предходния месец. Това е четвърто поредно намаление на показателя. С него той напълно изтрива положителните тенденции от началото на годината. До май включително оптимизмът на мениджърите (особено в строителството и търговията) растеше, но след европейските избори и банковата паника през юни тази тенденция се обърна.

Именно строителството сега отчита най-голям спад. Във всички отрасли предприемачите сочат като основен проблем несигурната среда и стойностите по този показател в конюнктурната анкета на НСИ превишават дългосрочната средна.
Най-зависими от политическия фактор са строителите, а най-независими – в промишлеността.
По-подробният преглед на данните в историческа перспектива показва, че факторът несигурна икономическа среда е станал основно затруднение за предприятията в годините след кризата. През критичната 1997 г. този фактор е бил затруднение за над 50 на сто от фирмите в промишлеността, като е бил изпреварен само от финансовите проблеми. Сега финансови проблеми имат 15% от предприятията, а проблеми със средата за бизнес – 58 на сто.
По-високи стойности (най-вече в строителството и търговията, но не и в услугите) са отчитани в края на 2011 г. Накратко, графиката показва близка до рекорд оценка на политическия риск.

При това оценките имат изразена сезонност и показват най-ниски стойности през зимните месеци. Но сравнено със септември 2011 г. (ако приемем, че това е най-песимистичната оценка за бизнес средата), сега мениджърите, които посочват несигурната среда като пречка са повече. Ако след изборите не настъпи обрат тази зима ще отчетем най-големи стойности на политическите и свързани със средата пречки за бизнес.

бизнес климат
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” се понижава с 2.2 пункта през септември главно поради влошените оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.
В строителството показателят спада със 7.3 пункта, поради намаляла строителна активност и влошени прогнози.
По-малко намаление – с 1.2 пункта спрямо предходния месец има в търговията на дребно. Все пак прогнозите за следващите шест месеца са по-благоприятни.
Няма промяна на оценките в услугите.
Анкетите включват 4200 предприятия, което ги прави най-представителното бизнес проучване.

НСИ отчете ръст на политическите пречки пред бизнеса

бизнес

След силния януари общият показател на бизнес климата запазва нивото си през февруари. Анкетите на НСИ отчитат подобрение на показателя в промишлеността и строителството и намаление в търговията на дребно и сектора на услугите.
В промишлеността е налице ръст с 1.5 пункта в сравнение с януари поради по-оптимистичните оценки на мениджърите относно текущото състояние на предприятията. Настоящата производствена активност обаче се оценява като леко намалена, докато в очакванията за дейността в отрасъла през следващите три месеца се наблюдава известно подобрение.
В строителството ръстът е с 2.7 пункта поради оптимизъм за следващите шест месеца.
Спадът в търговията на дребно” е с 2.1 пункта спрямо предходния месец поради влошените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-благоприятни.
По-неблагоприятните текущи оценки намалят показателя за услугите с 3 пункта. Но очакванията им за следващите три месеца се подобряват.
Инфлационните очаквания напълно изчезнаха от икономическия пейзаж, като всички сектори прогнозират запазване на цените.
спънки за бизнесаДруг интересен акцент в анкетите е растящото влияние на политически фактори – слабости в законодателството и несигурна среда, като пречки пред бизнеса. Редом с недостатъчното търсене, това са факторите, при които през последните два месеца има ръст на негативните оценки спрямо дългосрочната средна.