414 безработни получават пари за бизнес засега

По програмата за предприемчивите българи, финансирана от ОП „Човешки ресурси”, досега са одобрени 414 проекта, съобщиха от Агенцията по заетостта. Програмата дава право на безработни лица след обучение да регистрират свой бизнес и да получат безвъзмездно финансиране до 20 000 лева. Тя бе една от програмите, привлекли най-голям интерес, но договарянето тръгна едва тази година поради  забавяне в оценката.

Подборът на проектни предложения по процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”-Компонент II започна на 09.05.2012 г., напомнят от Агенцията по заетостта.

До 31.05.2013 г., която бе крайният срок на последната, шеста сесия са постъпили 2 213 бр. проектни предложения. За много от потенциалните кандидати проблем е това, че разходите трябва да бъдат направени, а след това платени. Възможно е и забавянето на одобрението на предложенията на първа сесия да е обезкуражило кандидатите.

Оценката на проектните предложения е приключила за първите 3 сесии, тоест досега са оценени постъпилите проектни предложения в периода до 23.11.2012 г.

Сключването на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ приключи за първа сесия. За втора и трета сесия към момента продължава процеса по сключването на договори с одобрените за финансиране кандидати. Към 21.06.2013 г. общо за трите сесии са сключени 241 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Очаква се сключването на договори да приключи до края на месец октомври 2013 г.

При представянето на програмата като индикатор за изпълнение бе заложено да бъдат подкрепени 2500 предприятия и да се разкрият 7500 работни места. Очевидно целта за брой подкрепени предприятия няма да бъде постигната.

Причините за неодобрение на проектните предложения са различни на двата етапа на оценката им: „Административно съответствие и допустимост” и „Техническа и финансова оценка”. На първия етап се проверява, дали са предоставени всички изискуеми документи и дали Кандидатът е допустим за участие в схемата. На този етап, най-често за отхвърляне се предлагат проектни предложения, които не съдържат някои от трите задължителни документа (Формуляр за кандидатстване, Бюджет на проекта и Декларацията на кандидата), които не могат да бъдат изисквани допълнително от оценителната комисия. Също често се среща в проектните предложения да липсва някоя от двете задължителни дейности – наемане на служители в новостартиращото предприятие и за първоначално закупуване на материали за бизнеса. На етап „Техническа и финансова оценка”, при който се оценяват проектите по същество за тяхното качество, най-често Кандидатите допускат разминаване между посочените във формуляра за кандидатстване дейности и заложените разходи в бюджета на проекта, също често липсва обосновка на разходите, посочени в бюджета на проекта.

Агенция по заетостта ще изготви анализ на ефекта от увеличаване на авансовите плащания спрямо изпълнението на договорите по конкретната схема, отговориха от институцията на запитване на economix.bg. Експертите уточняват, че за да бъде увеличен размерът на авансовите плащания предварително следва да бъдат изпълнени определени условия, включително Бенефициентите по схемата следва да предоставят банкова гаранция за стойността на исканото авансово плащане. Следва да се изменят някои от документите, които са приложения към Насоките за кандидатстване, което задължително трябва да се съгласува с Управляващия орган на ОП „РЧР”.