Тъмната страна на ниската безработица

Хора

Безработицата през януари е 8,2%, съобщи Агенцията по заетостта. Това е най-ниското й равнище през този месец от 2010 г. В сравнение с януари 2016 г. безработицата се е понижила значително – с 2 процентни пункта. Спрямо декември миналата година показателят се е повишил с 0,2 процентни пункта.

Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда през януари е 269 749. Той нараства спрямо декември, но в сравнение с януари 2016 г. броят им съществено намалява – с 64 821 лица.

Зад добрите данни обаче се крият тъмни петна.

На първо място, понижението на безработицата идва на фона на съкращаване на работната сила – със 102 хиляди спрямо края на 2015 г., според данни на НСИ за четвъртото тримесечие на 2016 г. (Ако тя не бе намаляла, процентът щеше да е по-нисък). АЗ изчислява процента на регистрираните безработни върху тези данни, отделно НСИ има своя статистика за безработните, която отчита, че през четвъртото тримесечие на 2016 г. коефициентът на безработица е 6.7% (215 хиляди души или с 46 хиляди по-малко спрямо края на 2015 г.). Преди кризата НСИ отчиташе повече безработни от АЗ, а разминаването сега може да означава, че лица, които са регистрирани на борсата заради различни програми или са извън работната сила, или работят в сивия сектор.

Ако се върнем на работната сила, намалението й засяга предимно лицата със средно професионално образование (52 хиляди) и предимно Южния централен и Североизточния район. Само част от обяснението е демографско. Данните сочат, че 46 хиляди души са отпаднали от работната сила поради нежелание за работа, като причините са предимно лични и семейни. Това вероятно сочи към растящия проблем с маргинализацията на големи слоеве от населението.

На второ място, въпреки че нивото на безработицата не достига предкризисните нива, имаме основание да предполагаме, че пространството за по-голям спад (през летните месеци) не е много голямо. През януари 2008 г., например, безработицата беше 7.38%, а лицата, които са били незаети повече от една година – 55.4 на сто.
Сега дълът на трайно безработните е 69.7% (данни за декември, за януари още не са обявени), а работодателите се оплакват не само, че няма хора, а че липсват подготвени кадри.

Безработицата спада по-бързо от ръста на заетите

Хора

Безработните лица са намалели по-бързо, отколкото предполага отчететеният от НСИ ръст на заетостта. Възможно обяснение са демографски процеси, както и ръстът на гастарбайтерите. Наетите лица по трудов договор освен това са се увеличили по-слабо отколкото е ръстът на заетите*, което сигнализира и за ръст на неформалната заетост и наемането по проекти.[textblock style=“1″]За четвърти пореден месец безработицата в страната намаля и през юли се понижи до 9.4%. В сравнение с юли 2014 г. регистрираните безработни са с 37 468 лица по-малко, което е най-голямото намаление за месеца от 2008 г. В бюрата по труда са регистрирани 309 781 безработни лица.

На работа през юли 2015 г. са постъпили общо 19 310 безработни (16571 постъпили на работа през миналия юли.), съобщиха още от Агенцията по заетостта. Подробните данни обаче са до юни, за същия период са и данните на НСИ за наетите лица.

[/textblock]

Регистрираните безработни лица намаляват през юни спрямо миналия юни с 35 551 души, показват данните на Агенцията за заетостта. Расте броят на постъпилите на работа през месеца, докато новорегистрираните безработни и отпадналите от регистрация са по-малко.

Работещите по трудов договор (наетите) през юни са с 10 200 повече в сравнение с юни 2014 г., твърди обаче НСИ. За сравнение, в края на първото тримесечие наетите лица бяха с 13 000 повече.

Според данните на НОИ, които са до април, броят на осигурените се е увеличил с 18 000 души спрямо същия месец на миналата година. Тук се включват освен наетите по трудов договор и около 200 хиляди самоосигуряващи се лица, както и земеделски производители.

Според Наблюдението на работната сила (НРС) броят на заетите през първото тримесечие се е увеличил с 55 700 души. От новите работни места близо 40 000 са заети от хора с висше образование. Почти половината от ръста на заетостта се дължи на новонаети работници на възраст от 45 до 54 години.

В НРС на НСИ данните за безработните също са само за първото тримесечие и те показват доста по-голямо намаление отколкото данните на АЗ – с 83.8 хиляди души до 349 хиляди. Като се има предвид, че тези данни се получават чрез анкети, то причините може да са спад на активно търсещите работа, увеличаване на гастарбайтерите или на временно заетите. По-голямото намаление на безработните по НРС спрямо регистрираните безработни може да се дължи и на повече хора, които поддържат регистрация в бюрата по труда заради различни програми.

Анализът на данните от НРС показва, че намалението на безработните е основно за сметка на младите, както и на лицата със средно и основно образование. Това разминаване може да се обясни с увеличаване на младите емигранти с по-ниско образование или изключването им от активно търсещите работа.

По-големият спад на безработните лица в сравнение ръста на заетите според НРС се изразява в намаление на работната сила като цяло (с 28 хиляди души за 12 месеца). Това е съпроводено и с намаление на лицата, които са извън работната сила (пенсионери, болни, обезкуражени). Причината за намаляването и на двата компонента е в демографията – само за една година, през 2014 г., лицата над 15 години са намалели с 45 хиляди.

Наетите са 2.3 милиона (юни), заетите според НРС са 2.95 млн. (март), а осигурените лица са 2.7 милиона, вкл. около 200 000 самоосигуряващи се и към 35 хиляди земеделски производители.

Къде се създават новите работни места?

Съпоставката на данните за заетите и наетите по сектори позволява да се тестват някои хипотези. Най-интересният извод е значителната роля на ИТ сектора в осигуряването на работни места. Той е отговорен за ръст на заетостта с 12 хиляди души, включително около 6 хиляди нови работни места по трудов договор. Разликата вероятно се дължи на носъздадена заетост, свързана с проекти на самонаети лица. (Прочети за гиг икономиката)

Подобна хипотеза е валидна и за ръста на заетите в сферата на финансите и застраховането, където доста хора работят като агенти към компании за бързи кредити или застрахователни дружества.

Промишлеността е имала значителна роля за новите работни места към март, а през юни (според данните за наетите) сериозен принос имат строителството и селското стопанство.

По-големият ръст на заетите в промишлеността, селското стопанство и транспорта спрямо наетите официално може да се дължи на неформална заетост или временни договори.заети* Заетите включват наети, работодатели, самонаети и неплатени семейни работници