Кабинетът форсира плащания по еврофондове

Министерският съвет одобри увеличение на размера на авансовите плащания към бенефициентите по оперативните програми до 65 на сто от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ в опит да компенсира изоставането, особено в ОП „Конкурентоспособност“. Консултанти по еврофондове обаче се съмняват, че мярката ще сработи. Основен проблем на ОП „Конкурентоспособност“ е изоставането на плащанията и многото отказани проекти.

Извършването на по-големите авансовите плащания ще е възможно при наличие на подписани договори с управляващите органи с включена изрична клауза в този смисъл, както и при условие, че управляващите договори своевременно верифицират тези разходи и ги включат в междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи. Досега се допускаше 20% авансово плащане.

Освен това общият размер на на авансовите и междинните плащания за изпълнение на проекти се увеличава от 80% до 95% от общите допустими разходи, финансирани чрез безвъзмездна финансова помощ, при предоставена банкова гаранция от страна на бенефициентите.

За бенефициенти-структури на централната администрация, управляващите органи могат да определят размер на авансови и междинни плащания до 95% от общите допустими разходи, в случай че утвърдените разходи по бюджета на първостепенния разпоредител, в чиято структура е съответният бенефициент, са по-високи от размера на отпуснатите авансови плащания. Подлежащите на възстановяване към извънбюджетната сметка на Националния фонд изплатени недопустими разходи могат да се прихващат за сметка на бюджета на първостепенния разпоредител.

Големият проблем за бизнеса е намирането на финансиране, за да префинансира одобрените си проекти, коментира за Economix.bg Кристина Цветанска, изпълнителен директор на ЕЛАНА Инвестмънт и Председател на Българската асоциация на консултантите по европейски програми. По думите й няма мостово финансиране, нито фирмите могат да ползват нисколихвените кредити по Джереми, за да изпълнят проектите си и после да си получат безвъзмездната помощ.  Авансовите плащания се обезпечават с банкова гаранция за 100% от стойността им.  Това възпира фирмите да ползват тази възможност, каза тя.

Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП ) изпрати преди месец предложение до ръководството на програмата , в което дава няколко алтернативи на банковата гаранция, като те може да се използват в комбинация или да се обвържат с определени прагове на риск в зависимост от стойността на проектите.

Единият вариант е поръчителство от други фирми, към които има определени изисквания. Тази форма беше въведена от ПРСР и вече един на всеки шест бенефициенти използва авансово плащане, макар изискванията към поръчителите да са високи в известна степен. Другите алтернативи са запис на заповед или отваряне на специална банкова сметка,по която да се превежда финансирането и разходването на средства от нея ще бъде само за инвестициите по проекта под контрола на обслужващата банка.

Специално за основната програма за бизнеса ОП Конкурентоспособност и за Програма за развитие на селските райони (ПРСР) можем да кажем, че процедурите по кандидатстване бяха улеснени, допълва Цветанска.  Така че проблемите на фирмите са в етапа на изпълнението на проектите – най-вече  поради тежките и бавни процедури по избор на доставчик на оборудването по проектите.  Макар да имаше определени промени по процедурите, все още това е факторът, който възпрепятства  бенефициентите, казва тя.

По програма „Конкурентоспособност за периода 2007 – 2013 г. са планирани средства в размер на приблизително 1,5 млрд. лева.

Към тях се добавят и парите в рамките на финансовия инструмент „Джереми“ в размер на 685 млн. лева. Те се водят като усвоени, въпреки че посредничещите банки и фондове тепърва ги договарят. Договорените средства са 1.1 млн. лева, като извадят прекратените проекти за 190 млн. лева. Отказите се дължат най-вече на трудности с финансирането. Около половината от договорените пари са изплатени. Затова от министерство на икономиката търсят начини да договорят повече проекти от общата сума на програмата. Подобен ход вече бе приложен по програмата за селските райони. В началото на март кабинетът реши да бъдат наддоговорени 600 млн. лв. по 15 мерки от програмата, за да се избегне рискът от неусвояване.[fb_button]