Печалбата на АЕЦ расте, дълговете на БДЖ намаляват

ток

Данните за големите държавни предприятия за първото полугодие показват смесена картина. Добри резултати отчитат АЕЦ „Козлодуй“ и РВД.

Преминаването на повече предприятия на свободно договаряне на цените на тока и намаляването на таксите при износ на електроенергия са се отразили добре на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД. През първото полугодие на 2014 г. “АЕЦ Козлодуй” има печалба (ЕВТ) в размер на 46 223 хил.лв. спрямо отчетена загуба в размер на 5 888 хил.лв. за същия период на 2013 г.
Продажбите за регулирания пазар в натурално изражение намаляват с една четвърт. Но продажбите на свободния пазар имат ръст от почти два пъти в сравнение със същия период на 2013 г. Това се дължи и на ръста на производството и по-малкия дял на диспечерските ограничения за балансиране на ЕЕС в сравнение с предходната година. АЕЦ отчита увеличение на приходите от продажби на електрическа енергия на нерегулирания пазар с 81%

Печалбата на Булгартрансгаз намалява от 48 млн. лева през първото полугодие на миналата година на 36.6 млн. лева. Силно растат запасите от природен газ в Чирен, като са закупени 114 млн. куб. метра на стойност над 65 млн. лева.

От БЕХ са представили само отчет за доходите, от който става ясно, че печалбата за първото полугодие намалява от 253.5 млн. лева на 48 млн. лв. Основната причина са намалелите приходи от дивиденти.

Няма информация за НЕК, „Марица изток“ 2 и други ключови държавни дружества от енергетиката.

Добрата новина в транспорта е намаляването на задълженията на холдинг БДЖ – до 583 794 хил. лева към 30 юни. Задлъжнялостта намалява със 116 242 хил. лева спрямо миналата година, дължащо се основно на погасени задължения към финансови институции в размер на 84 054 хил. лева и погасени просрочени задължения към НКЖИ по схемата „дълг срещу собственост” – 22 963 хил. лева. Приходите от продажби на “БДЖ” ЕАД Група за шестте месеца на 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. са увеличени с 2 178 хил. лева до 183 146 хил. лева . Увеличението се дължи основно на увеличения обем превозени товари. Отчетените нетни приходи от превозени товари са в размер на 61 328 хил. лева, при отчетени 57 791 хил. лева за същия период на 2013 г. т.е. с 3 537 хил. лева повече. При превоза на пътници се наблюдава намаление в размер на 1 689 хил. лева.
Загубата обаче се увеличава до 21 118 хил. лв. Във финансовия резултат за първото полугодие на миналата година обаче бе включена неустойка от на Тювасаш за доставката на спални вагони в размер на 7 864 хил лева. Ако това се махне, съпоставимата загуба намалява с 2 420 хил. лева.

“Летище София” ЕАД отчита чиста печалба в размер на 1 809 хил.лв., с 867 х.лв. повече от планираната. Но спрямо първото полугодие на миналата година (9,040 хил. лв.) е налице значително намаление на печалбата. Продажбите се понижават с 20%. Както и при БДЖ и тук има базов ефект – продажбата на дълготраен актив (земя), извършена през м.март 2013 г. за 7.9 млн. лева. Ако това се елиминира дружеството отчита увеличение на приходите, включително от финансирания в размер на 393 хил.лева.

Заради проблемите в Украйна и особено ограниченията за полети над Симферопол РВД отчита ръст на самолетите, прелитащи над България с 20 на сто. Това е неутрализирало други негативни тенденции, свързани с отварянето на зоната над Косово и ограниченията за полети от Сирия и Турция, което е отклонило трафик към Румъния. За първото полугодие на 2014 г. финансовият резултат на ДП РВД е счетоводна печалба в размер на 13,371 хил. лв., а приходите растат с 22%.