Проект: Всеки може да е счетоводител

компютър

Проектът на изцяло нов закон за счетоводството, предложен след дълго съгласуване от МФ, премахва всички изисквания към съставителите на счетоводни отчети, но за сметка на това не намалява съществено изискванията за одит. Малките и средните предприятия могат да не прилагат Международните счетоводни стандарти.

С проекта се предлага въвеждане на четири категории предприятия – микро-, малки, средни и големи предприятия и три групи предприятия, изцяло в съответствие с
изискванията на директивата. Микро и малките предприятия съставят съкратен отчет. Освен това микропредприятията са освободени от задължението да съставят отчет за дейността и да представят приложенията към годишния отчет (за малките предприятия – съкратено приложение към годишните финансови отчети).
Новост са облекченията за дъщерни предприятия, които им позволяват да не изготвят доклад за дейността и пояснителни приложения към годишния финансов отчет, когато отговарят на определени условия.

Според проекта микропредприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показатели:
-балансова стойност на активите – 718 000 лв.;
-нетни приходи от продажби – 1 430 000 лв.;
-средна численост на персонала за отчетния период – 10 души.
При малките предприятия тези показатели са съответно 8 000 000 лв., 16 000 000 лв. и 50 души.

Но се предвижда малки предприятия, които не надвишават следните показатели, да бъдат освободени от задължението за одит:
-балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.;
-нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.;
-средна численост на персонала за отчетния период – 50 души.
Всички малки предприятия, които надвишават два от тези показатели, ще подлежат на задължителен одит. Освен това задължително се заверяват отчетите на средните и големите предприятия, предприятията от обществен интерес, предприятията, за които това изискване е предвидено от закон (например, АД – по ТЗ), както и големите фондации в обществена полза.

Сега облекчена форма на финансова отчетност прилагат предприятията, които в текущата или в предходната година не надвишават показателите на два от следните критерии:
– балансова стойност на активите към 31 декември – 1,5 млн. лв.;
– нетни приходи от продажби за годината – 2,5 млн. лв.;
– средна численост на персонала за годината – 50 души.

Новата счетоводна директива 2013/34/ЕО позволява по-високи прагове за одит (балансова стойност на активите от 4 млн. евро и приходи от продажби от 8 млн. евро).

Съгласно действащото законодателство в България задължително се прилагат международните счетоводни стандарти и по изключение – националните. В проектозакона се предлага само големите предприятия и предприятията от обществен интерес да прилагат международните счетоводни стандарти, а всички останали предприятия националните стандарти. Според МФ обаче е облекчение за бизнеса. Международният стандарт за малки и средни предприятия, който е съобразен със спецификата на малкия и среден бизнес и е по-лесен за прилагане от международните счетоводни стандарти не е приет нито от европейските институции, нито в България, пише в мотивите на новия закон. И в момента има НСС за малки предприятия.

Отпадат изискванията към физическите лица – съставители на счетоводни отчети. Сегашният закон изисква хората, които подписват отчетите да имат висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, одита, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство от две до пет години. Лица с икономически техникум също можеха да съставят отчети при осем години стаж като счетоводител.


Други промени

Отпада задължението за превод на български език на всички счетоводни документи, които постъпват в предприятието на чужд език. Съгласно
действащото законодателство за всички документи се предвижда задължителен превод, с изключение на документите, свързани с отчитане на данък върху добавената стойност.

За първи път се въвежда т. нар. нефинансовата декларация, която съдържа информация по отношение на социални въпроси; въпроси, свързани с работниците и служителите на предприятията; зачитане на правата на човека; превенция и борба с корупцията и подкупите, и други. Нефинансова декларация ще изготвят само големите предприятия, които са предприятия от обществен интерес и които са с персонал над 500 души. Тя ще се изготвя след 1 януари 2017 г.

>>МФ иска търговски представители и членове на бордове да носят солидарна отговорност по ДОПК