Само четири иска срещу прихващания от синдиците на КТБ досега*

Росен Ангелчев и Лазар Илиев

Само четири иска за отмяна на прихващания са завели синдиците на КТБ до 23 април, показват отчетите им. Не е ясно кои са фирмите и кои са датите на сделките.

За около месец временните синдици Лазар Илиев и Росен Ангелчев са свършили много работа по управление на текущите дела на банката, подготовката за обявяването й в несъстоятелност, участие в съдебни дела, инвентаризация, запори, събиране на вземания и пр.

Но те нямат особен напредък по отношение на проследяването на финансовите потоци и спиране на разграбването на банката, каквито бяха надеждите, прогласени при спешните поправки в Закона за банкова несъстоятелност. Трудно би могло и да се очаква такова чудо.

Например, наемането на фирма за проследяване на финансовите потоци е било забавено заради правен анализ на достъпа до информация, определена като банкова или професионална тайна. Това може да се случи след окончателното прекратяване на предприятието на КТБ, смятат юристи (няма банка, няма тайна) и се очаква конкурсът да бъде обявен до дни. Тоест поправката, която вмени на временните синдици задължението да наемат такава фирма случайно или не не е била добре преценена.

Отчетите на синдиците са трудно читаеми, още повече, че имената на фирмите в тях са заличени. Законодателят не е предвидил информацията да се обобщава, така една и също дело или кредитможе да се появява в различни отчети, но няма как да се засече повторението. Следва обобщение (доколкото е възможно) на действията срещу разграбване на банката, с каква именно цел бе предвидена фигурата на временния синдик.

Правен анализ за извършването на сделки в нарушения на забраните по чл. 3, ал. 2 от ЗБН или по чл. 116, ал. 2, т. 2-4 от ЗКИ (действия по т. 1- на чл. 12а, ал. 2 от ЗБН)

Искове по чл. 59, ал. 3, 5, чл. 60 и чл. 60а от ЗБН, чл. 135 ЗЗД (действия по т. 11 на чл. 12а, ал.2 от ЗБН)

 • правен анализ на отправените изявления за прихващане с оглед водене на отменителни искове по чл. 59, ал. 3 и 5. (1) По-късно е получено становище от правен консултант (3)
 • Среща с международна одиторска компания за обсъждане възлагането на анализ на изявления за прихващане преди и след отнемане на банковата лицензия (3)
 • Според наличната в банката информация от регистър на изявленията за прихващане след отнемане на банковата лицензия, респ. след промяната на чл. 59 от ЗБН (28.11.2014 г.) това са над 300 бр. изявления за прихващане с материален интерес от около 200 млн. лв., които безспорно попадат в обхвата на чл. 59. Те не са осчетоводени (1)
 • Подготвени са 105 уведомления за цесии, предприети след отнемане на лиценза на КТБ на 6 ноември 2014 г.
 • подадена искова молба за обявяване на прихващания за относително недействително на основания чл. 59, ал. 3, вр. с ал. 4 срещу АД на стойност 500 х. евро (2), образувано търговско дело. (3)
 • искова молба за обявяване на прихващания за относително недействителни на същото основание срещу ООД на стойност 90 906 лева (3)
 • образувано дело по искова молба за обявяване на прихващания за относително недействителни на основание чл.59, ал.3, образувано т.д.  в СГС – непосочен размер, това вероятно е искането от трета седмица; (4)
 • искова молба за обявяване на прихващания за относително недействителни на същото основание – 130 479,83 лева;(4)
 • искова молба за обявяване на прихващания за относително недействителни на същото основание –  134 952 лева.(4)
 • подготовка на искови молби за обявяване на прихващания за относително недействителни;
 • подготовка за искове по чл. 60а;
 • проследяване на транзакциите по усвоените средства по кредит от 24.08.2011 с ЕООД във връзка с иск на основание чл. 60а към трето лице АДСИЦ (3)
 • иск на чл.60а срещу трето по Договора за кредит с „***“ ЕООД, неизпълнило своя престация след извършено плащане на средства с произход КТБ по предварителен договор за покупко-продажба на имот (4)
 • от отчетите става ясно, че е имало уведомления за цесии и след 6 ноември
 • имало е искане за погасяване на задължения на Х от сметки на У (3)
 • имало и искане за одобряване замяна на страна по договор за кредит с ЕАД, София, като е отправено предложение за встъпване в дълг до АД (3)
 • нотариална покана за изпълнение до ЕАД, солидарен длъжник на ЕООД по договор за кредит от 8 млн. евро.

Съдебни дела и събиране на вземания

 • Множество искове за предврарително обезпечаване. От отчетите не може да се направи извод за това колко дела води банката.
 • Събиране чрез изпълнение по реда на ЗОЗ срещу акции и вземания, заложени по кредит за 18.7 млн. евро (4)
 • Събиране на заложени вземания по друг кредит – непосочен размер
 • Заявление по реда на чл. 417 ГПК кредит от 2009 г., обезпечен с ипотека –  1.45 млн. лв. (4)
 • Преговори с АД за встъпване в дълг по по кредит за 3 555 018.06 евро. КТБ иска несъстоятелност на длъжника. (4)
 • Подготовка на дело за производство по несъстоятелност на ООД, където КТБ е кредитор с признато от синдика вземане от 42,5 млн. лв. Длъжникът оспорва обезпеченията. (4)
 • Уважено възражението на КТБ срещу прието от синдика на ловешко ООД вземане в размер на 43.56 лева (4)

Проследяване на парите

 • Възлагане на лица, притежаващи необходимия международен опит в разследване на банкови фалити, да извършат действия по проследяване на активите на КТБ АД.
 • Комисия за установяване на имущество с произход банката (2)
 • Правен анализ относно разкриване на банкова тайна. (1), (3)
 • Възложен анализ за подготовка на дейността на разследващата фирма и анализ на отменителни искове по чл. 60а

Други

 • Проведена е среща с среща с чуждестранен инвеститор във връзка с активи на банката (1)
 • Среща с една от най-големите южнокорейски корпорации. (4)

(1) – към 2 април; (2) – към 9 април; (3) – към 17 априлл (4) към 23 април

* Допълнена