Поне две банки са имали проблем с концентрацията на кредити

БНБ

БНБ има още работа по рисковете, свързани с концентрация на кредити и експозиции към свързани лица, става ясно от съвместната оценка на МВФ и Световната банка на банковия надзор. Поне две банки са имали проблем с концентрацията на рискове и кредити за свързани лица.
Документът от 244 страници оценява рамката и практиките на банковия надзор и не е оценка на банковата система на България. В него се подчертава добре известния проблем с автономността на подуправителя, ръководещ Банков надзор, и невъзможността на УС на БНБ да се намесва в работата на управлението.
В доклада се отбелязва недостатъчната ресурсна обезпеченост на банковия надзор, включително недостиг на ИТ кадри и специалисти по оценка на риска и работа с данни. Екипите са били концентрирани върху решаването на ликвидната криза през 2014 г., което е засегнало планираните ревизии и ще доведе да нарушения на мониторинга над някои институции. В допълнение дирекция Специален надзор изпълнява и функции, които нямат общо с надзора, като наблюдение на потребителските тенденции.

Сривът на КТБ разкри недостатъци на надзора, специално по отношение на концентрацията на рискове и заемите за свързани страни, пише в доклада. Местни практики компрометират режима на свързани лица, подчертава оценката, която бе спестена в краткото резюме на доклада от БНБ. Определянето на икономическата свързаност между клиентите е трудна, както са посочили и две одиторски фирми.
Мисията е прегледала докладите от няколко инспекции, в които проверяващите са обърнали внимание на проблемите с големите заеми. За най-малко две банки са открити големи недостатъци. За една от тях са установени следните проблеми – липса на анализи за неформалната концентрация, голяма част от кредитните портфейли са формирани от заеми за офшорки и компании с чуждестранна регистрация, което забавя анализа на концентрацията. Установени са пропуски в контрола и управлението на риска от концентрация. В друг случай инспекторите са открили голяма концентрация от експозиции на длъжници, свързани със собственика (Общата експозиция на заемите, свързани пряко и непряко с основния собственик е 60%).
Липсата на прозрачност за собствеността на компаниите пречи на установяването на свързаността между кредитополучателите.

Законът не е достатъчно ясен за сделките, които водят до експозиции между свързани лица, както и за включването на ключови лица, поемащи риск като кредитните служители, техните преки и свързани интереси в списъка на свързаните лица. Има неясноти по отношение на забраната администратор, който има интерес от сделка, да участва в решенията за определяне на лихвата и обслужване на заема.
Банковият надзор е полагал усилия да установи структурата на собствеността на банките, като е изисквал разкриване на информация за акционери с над 3%. Били са изразени опасения за прозрачността в няколко банки, включително една голяма банка, в която три компании с квалифицирано мнозинство са в офшорни центрове. Но БНБ е успяла да намери информация за тези офшорки. Фалитът на КТБ откри, че заемите за свързани лица все още са голям риск, пише в доклада. Външният одит на банката разкри провал в установяването на този риск (в резултат заемите за свързани лица на КТБ към юни 2014 г. са преквалифицирани от 3.9% на 33.5%). Това може да е изолиран случай, но БНБ е съветвана да направи проверка в цялата банкова система по въпроса. Надзорните екипи трябва да обръщат повече внимание на паричните потоци между свързаните страни, нещо, което те са пропускали при предишни инспекции на КТБ.

В доклада се препоръчва повече прозрачност за собствеността на клиентите, особено офшорки, с необявен краен получател. БНБ може да възложи хоризонтални инспекции и по-строги изисквания за определяне на свързаността между клиентите или групи от свързани страни.[textblock style=“1″]

Съответствие с Базелските основни принципи за ефективен банков надзор от 2012 г.

Отговорности, цели и пълномощия – Съответствие в голяма степен

Независимост, отчетност, ресурсно осигуряване и правна защита за надзорниците – Несъответствие в голяма степен

Сътрудничество с други органи – Съответствие в голяма степен

Позволени дейности – Съответствие

Критерии за лицензиране – Съответствие в голяма степен

Трансфер на значителен дял/контрол – Несъответствие в голяма степен

Важни придобивания – Съответствие в голяма степен.

Надзорен подход – Съответствие в голяма степен

Надзорни техники и инструменти – Съответствие в голяма степен

Надзорни доклади – Съответствие

Пълномощия да надзора да налага корекции и санкции – Несъответствие в голяма степен

Консолидиран надзор – Съответствие в голяма степен

Трангранични отношения – Съответствие

Корпоративно управление – Несъответствие в голяма степен

Процес на управление на риска – Съответствие в голяма степен

Капиталова адекватност – Съответствие

Кредитен риск – Съответствие

Проблемни активи, провизии и резерви – Съответствие в голяма степен

Концентрация на риск и големи експозиции – Несъответствие в голяма степен

Сделки със свързани лица – Несъответствие в голяма степен

Риск към чужда страна и обмяна на валута – Несъответствие в голяма степен

Пазарен риск – Съответствие

Оценка и контрол на лихвения риск – Съответствие

Ликвиден риск – Съответствие

Операционен риск – Съответствие в голяма степен

Вътрешен контрол и одит – Съответствие в голяма степен

Финансови отчети и външен одит – Несъответствие в голяма степен

Публикуване на информация – Съответствие

Етични стандарти, използване на банките за злоупотреби – Съответствие до голяма степен

Източник: Оценка на ефективността на банковия надзор от МВФ и Световната банка

[/textblock]