Задълженията на София достигнаха 707 млн. лева

София

Задълженията на София достигнаха 707 млн. лв. в края на 2014 г. спрямо 600 млн. лева две години по-рано.
Това показва справка, поискана по Закона за достъп до обществена информация. Сумата се различава от справката за размера на общинския дълг, приложена към отчета за изпълнение на бюджета за 2014 г., където се посочват само заемите и задълженията по финансов лизинг, но не и краткосрочни задължения.

Общо задълженията на общините по данни на МФ към края на миналата година са 1021 млн. лева. В общинския дълг, съгласно законовата дефиниция не се включват текущи задължения, а само общински ценни книжа, заеми, включително безлихвените заеми, изискуеми общински гаранции, финансов лизинг и търговски кредити.

Дългосрочните задължения на общината са 531.5 млн. лева, а краткосрочните – 175 млн. лева. В първия случай е налице увеличение с 20% спрямо предходната година и с 9% спрямо 2012 г. Дългосрочните задължения почти изцяло са формирани от заеми.

По-голямо е нарастването на краткосрочните задължения – с 65 на сто за една година.
Това се дължи на задълженията към доставчици, които са нараснали от 31.7 на 118 млн. лева само за една година, като вероятната причина са разплащания по европрооекти.

Сумата на задълженията е около 2% от БВП, произведен в област София-град, но това сравнение е малко подвеждащо, тъй като към столицата се отчитат значителна част от продуктите и услугите, създавани от компании и организации със седалище София.

Дългът на София също така е 34 пъти по-малък от задълженията на държавата.

Според данните на общината паричните й средства са 103.8 млн. лева, като 93.9 млн. лева са по сметки в Общинска банка.

Те също нарастват значително спрямо 2012 и 2013 г., когато са били съответно 78.7 млн. и 92.2 млн. лева.

Приходите през 2014 г. са били 838 млн. лв., а разходите 921 млн. лева.
Тъй като София е най-голямата община, структурата на приходите заслужава сериозно внимание.

Собствените приходи на общината са 505 млн. лева, а субсидиите от държавата – 359 млн. лева. Най-голям дял в приходите имат данък сгради и такса смет – общо 265 млн. лева. Приходите от данък върху придобиваното имущество са 68 млн. лева, толкова е и данък МПС.

Доста малко са приходите от дивиденти на общинските дружества – 2.8 млн. лева, което е 35% от плана. Приходите от наеми на общинско имущество също не са много големи – 15.9 млн. лева, което е по-малко от таксите за ползване на детски градини и ясли.

Драматично малко са постъпленията от данък върху наследствата – 75 хил. лева. Дори таксата за притежаване на куче е осигурила повече пари на кметството. Вероятно всички останали общини събират не повече от тази сума, което е повод за размисъл на депутатите, които са разписали относително сложни изисквания по този данък.

София е и голям получател на еврофондове. В процес на изпълнение са общо 42 проекта с финансиране от програми на ЕС на стойност 1.297 млрд.лв. (912.84 млн.лв. БФП и 384.64 млн.лв. съфинансиране от СО)