Спорната поправка в НПК получи парламентарна подкрепа

парламент

Главният прокурор ще има право да спира сделки между частни фирми за 48 часа, а дори районните прокурори ще могат да се месят в граждански дела.

Тези извънредни правомощия, вдъхновени от заплетения случай около КТБ и контролираните от нея компании, бяха гласувани на първо четене в правната комисия.От гласуването стана ясно, че БСП, АБВ и РБ имат някои резерви, но няма да се обявят против.

Най-сериозната промяна, предложена от Цветан Цветанов от ГЕРБ и депутати от ДПС, БДЦ и ПФ, е в Наказателно-процесуалния кодекс.

[quote style=“1″ author=“Новият текст“]Чл. 203а. (1) Органите на досъдебното производство вземат при необходимост мерки за предотвратяване на умишлено престъпление или друго общественоопасно деяние, за което има основание да се предполага, че ще бъде извършено.

(2)     Временното изземване на средствата, с които би могло да се извърши престъплението, се извършва по реда на чл. 161, ал. 1 и 2.

(3)     В изключителни случаи главният прокурор или определен негов заместник може да спре финансова операция или сделка с имущество за срок до 48 часа.

(4)   Останалите мерки подлежат на обжалване пред съответния
първоинстанционен съд.“[/quote]

Юристи коментираха, че е изключително притеснително това, че не е предвиден съдебен контрол.

С промените в ГПК се дава възможност на прокурора в предвидените със закон случаи да участва в граждански и административни дела. Не е ясно дали това право се дава на всички прокурори, очаква се текстът да претърпи промени преди второто четене.

Когато е нарушен, застрашен или засегнат държавен, общински или обществен интерес, същият следва да бъде защитен от компетентния орган по надлежния ред, мотивират се вносителите.

С промени в ГПК от декември 1997 г.. (в сила от 1.04.1998 г.), „беше ограничена конституционно признатата, и гарантирана правна възможност на прокурора да започва и да участва в гражданския процес в интерес на друго лице или когато намери, че това се налага за защита на държавен и обществен интерес. Наложи се ограничение за започване и участие в граждански дела от прокурор само в изрично определени в специални закони случаи. Тази законодателна промяна прекрати добра традиция, водеща началото си още от Закона за. гражданското съдопроизводство, просъществувала в продължение на повече от 105 години и доказала своята ефективност“, твърдят вносителите. Подобна практика имало във Франция, Белгия, Италия, Испания, някои от швейцарските кантони, Литва, Беларус, и пр.