НЕК договори ключова промяна с американските ТЕЦ

Теменужка Петкова

НЕК постигна споразумение за промяна на дългосрочните договори с ТЕЦ „ЕЙ и ЕС Марица Изток 1“ и „Контур Глобал Марица Изток 3“. Понижението включва намаляване на цената за разполагаемост средно с над 15%. То не е обвързано с удължаване на дългосрочните договори, за които са споразумяха правителствата на СДС, НДСВ и Тройната коалиция.

Бе съобщено, че намалението е с 31% общо, като то включва намаление със 17% по първия договор и с 14% – за  „Контур Глобал Марица Изток 3“. Преференциалната тарифа на двете централи има два компонента, като цената за разполагаемост е сумата, която НЕК плаща на централите, за да държат мощностите си в готовност.

Това не е достатъчно, за да елиминира дефицита на НЕК, който в края на миналата година се оценяваше на 800-900 млн. лева.

Според последното решение* за корекция на енергийните цени, общо разходите на НЕК за плащания към двете централи в регулаторния период са 543.76 млн. лв. Тогава са определени следните цени за разполагаемост – ТЕЦ „Ей и Ес ЗС Марица изток 1” – 73,24 лв./МВтч и ТЕЦ „КонтурГлобул Марица изток 3” – 49,54 лв./МВтч; ДКЕВР бе приела да признае разполагаемост само за един блок на първата и за два блока на втората централа.

Това, което успяхме с американските партньори да постигнем като договореност във връзка с намаляването на цената за разполагаемост, не искам някой да очаква, че това нещо ще се отрази пряко върху цената на тока. Това ще позволи на НЕК да свие дефицита и цената на тока да бъде задържана по някакъв начин“, обясни министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

Общият ефект, който очакваме да бъде реализиран за НЕК до изтичането на тези договори е около 1 млрд. лв. или приблизително около 100 млн. лв. на година НЕК ще успее да спести в резултат на това предоговаряне, посочи министърът.

Освен това е договорено разплащане на задълженията на държавната компания към централите, което от своя страна ще им позволи да се разплатят с мините, в т.ч. държавните „Мини Марица Изток“.

НЕК към настоящия момент дължи около 700 млн. лева на двете американски централи, каза Петкова, цитирана от Фокус. Едното задължение е 300 млн. лева към „Контур Глобал“ и 388 млн. лева към „ЕЙ И ЕС Марица Изток 1“. „Нещата трябва да се случат до края на месец юни. НЕК не разполага с такъв ресурс, който да му позволи да се разплати с тези задължения“, допълни тя. За целта БЕХ трябва да вземе нов заем, в допълнение към облигационния заем за 500 млн. евро от 2013 г. Условията за това ще бъдат влошени, тъй като наскоро рейтингът на компанията бе понижен.

По-рано бяха направени промени в Закона за енергетиката, отново насочени към свиването на дефицита в НЕК. С тях от енергийния микс бяха изключени електрическите централи, които не произвеждат по високо ефективен и комбиниран начин. Петкова уточни, че само за миналата година загубите, които НЕК е претърпял от тези централи е 231 млн. лева.

Премиерът Бойко Борисов, който присъства на подписването заедно с американския посланик Марси Рийс допълни, че ще се предоговорят и договорите за зелена енергия. Продължава одитът на всички дружества по веригата, „накрая ще излезем с едно докладче и сигурно от прокуратурата ще се включат“, каза той, намеквайки за нередности при присъединяването на ВЕИ (очевидно, за да се хване последния период на високите цени през 2012 г.)

Правителството обмисля нормативна промяна, с която да се уеднакви облагането на електроенергията както за износ, така и за вътрешния пазар с т.нар. „зелена добавка“, стана ясно още от думите на Петкова на среща с представители на бизнеса във вторник. Според сегашните нормативни изисквания токът за износ не се облага с така наречената „зелена добавка“, което прави цената му за нашите конкуренти в региона с около 30% по-ниска.

 

Забележка: Определяйки цените от 1 юли 2014 г. ДКЕВР прие, че "разходите за електрическа енергия на двете топлоелектрически централи с дългосрочни договори, участващи във формирането на „миксовата цена за енергия” на обществения доставчик за регулирания пазар, са изчислени на база гореописаната по-горе корекция на разполагаемостта, предоставяна от двете централи и при корекция на пълната цена за енергия на „Ей и Ес 3С Марица Изток 1” ЕООД с 30 % и пълната цена за енергия „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД с 20 %. По силата на § 16, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЕ и условията на сключените договори за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия (ДДИЕЕ) до постигане на съгласие за изменение на същите „НЕК“ ЕАД заплаща електрическата енергия и разполагаемост в обем и цени съгласно условията и срока, при които тези договори са сключени. В случая, обаче, са налице икономически необосновани разходи, произтичащи от условията на сключените ДДИЕЕ, които комисията, предвид общите принципи по ЗЕ и трайната тенденция за намаляване на потреблението на регулирания пазар, счита, че не следва да бъдат възстановявани единствено чрез цените на крайните потребители на този пазар. В тази връзка на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗЕ ДКЕВР с т. 1 от Решение № ЕЕ-1 от 27.05.2014 г. е изискала „НЕК“ ЕАД и страните по сключените с него ДДИЕЕ - „Контур Глобал Марица изток 3“ АД и „Ей и Ес 3С Марица изток 1“ ЕООД, да започнат преговори за изменение на тези договори. Също така, ДКЕВР е извършила анализ на ДДИЕЕ, въз основа на който е установила, че са налице предпоставки за неспазване на правото на Европейския съюз, поради наличие на данни от които следва, че сключените ДДИЕЕ са нова и неправомерна държавна помощ за производителите по тях, поради което са несъвместими с вътрешния пазар. В тази връзка ДКЕВР е сезирала Европейската комисия с жалба с изх. № Е-04-11-7 от 20.06.2014 г., в която са изложени аргументи за преустановяване под формата на прекратяване". По-късно комисията се съгласи, че НЕК трябва да изпълнява договорите и им призна разходи от общо 115 млн. лева.