Левицата иска поредица облекчения за длъжниците

Съдия

Депутати от БСП и АБВ внесоха поредица законодателни проекти, с които се облекчават длъжниците, особено в случаите на принудително изпълнение срещу тях.

Най-съществената промяна е Законът за защита при свръхзадълженост на длъжници – физически лица, който се предлага от АБВ. Той трябва да уреди т. нар. личен фалит, който да сложи край на проблема с вечните длъжници. Длъжникът физическо лице, за разлика от търговските дружества, дори след осребряване на цялото му имущество, не се освобождава от непогасените задължения. Тези задължения продължават да растат, като няма реални изгледи кредиторите да бъдат удоволетворени в бъдеще, смятат от АБВ. В текста се вижда ясно опит за компромис между интересите на длъжника и кредитора, но липсват много от конкретните условия, предвидени в други страни.

За да се освободи от дълговете си, длъжникът трябва да обяви пред съда, че е свръхзадължен и да декларира цялото си имущество и доходи, като по този начин ги предоставя на разположение на кредиторите за удоволетворяване на вземанията им. За да се допусне защитата:
– съотношението между активите и пасивите на длъжника безспорно да показва, че с осребряване на имуществото и с разумно очакваните доходи за следващите три години, е невъзможно да бъдат погасени задълженията;
– длъжникът да е добросъвестен – да не е изпаднал в свръхзадълженост в резултат на извършено от него умишлено престъпление, преднамерено, като е поел задължение без намерение да го изпълни или за да увреди кредитор, или е станал свръхзадължен поради разсипничество.
В спецелен регистър към Агенцията по вписванията се обявяват молбата за защита, приложенията й, всички изменения в обстоятелствата (недекларирани имущества, новопридобити такива, допълнителни доходи, непосочени кредитори и длъжници и др.)
След изтичането на 3 години от обявяването на молбата всички необезпечени задължения на длъжника се погасяват.
Правата на кредиторите в рамките на завареното имущество и доходи и новопридобитите в тригодишния период няма да бъдат засегнати, смятат авторите на проекта. Кредиторите могат да се удоволетворяват от цялото имущество на длъжника и запазват обезпеченията си. Запазва се правилото, че несеквестируемостта, включително на жилище, не може да се противопостави на ипотека или залог. Но спира начисляването на лихви и неустойки върху всички задължения, освен за обезпечените с ипотека или залог.
В 10 годишен период от обявяването на молбата, длъжникът ще търпи последиците от свръхзадлъжнялостта. Той не може да бъде учредител на търговски дружества, управител, член на съвета на директорите, на управителен и надзорен съвет и т.н. Тези ограничения ще отпадат, ако длъжникът изплати задълженията си, макар и погасени.

Мая Манолова и депутати от БСП в същото време предлагат промени в ГПК, като се дава възможност да се обжалват оценките, които се извършва публична продан на ипотекирани апартаменти и други вещи на длъжниците. Друго изменения предвижда публичната продан да се спира, ако длъжникът внесе 20% от вземанията и се задължи да погасява по 10% от дължимото всеки месец. Сега се иска да се погаси 30% от дълга.Едно от предложенията засяга прословутият чл. 417. Неговата т. 2 позволява на банките да искат започване на изпълнително производство въз основа на извлечение от счетоводните книги и без вземането да се потвърждава от съда. Сега се предлага „банките“ а отпаднат от точка 2, но това веднага се добавя като точка 10.Предвижда се и назначаване на особен представител в изпълнителното производство в случаите по чл. 47 и чл. 48 (отнася се до връчването на призовки). Залепването на уведомление на вратата или на пощенската кутия ще се извършва едва след като ответникът не е намерен на посочения от него адрес в продължение на един месец.

От БСП предлагат и промени в Закона за частните съдебни изпълнители, с които се въвежда таван на таксите при принудителна продажба – до размера на задължението. Освен това се предвижда, ако длъжникът сам плати задължението си изцяло или частично в срока на връчената му покана за доброволно изпълнение, пропорционалната такса върху платената сума да се събира в половин размер