Луксозните возила у нас – 28 Ламборджини, 77 самолета

В България са регистрирани 77 частни самолета, а лукозните коли са под 3000.

Според данни на ГВА, предоставени на economix.bg, регистрираните самолети и други въздухоплавателни средства, собственост на български юридически и физически лица са общо 156. От тях 77 са собственост на лица, които не притежават лиценз за обществен превоз на пътници.

А според „Морска администрация“ регистрираните яхти, собственост на български физически и юридически лица е 215. Регистрите не са публични и двете институции не предоставят данни по видове превозни средства.

Регистърът на МВР обаче е публичен и от него се вижда, че дори когато става дума за луксозни коли, българските компании и граждани предпочитат втората употреба.

Към 31 декември 2016 г. леките автомобили с марка Порше са най-много – 2629, като 668 са регистрирани през миналата година (47 нови)

По пътищата се движат и 176 Мазерати, като от тях 39 (15 нови) са пристигнали в България през 2016 г.

Бентлитата са 174, като през миналата година са придобити 39 такива коли (само четири нови)

Има и 81 автомобила Ферари, но само 11 са добавени през 2016 г., включително три нови.

С марка Ламборджини са 28 коли, като 10 от тях са придобити през миналата година (само едно ново)

 

50% данъчен кредит за джипове

Автомобил

Леките автомобили с шест до осем места, за които досега се признаваше данъчен кредит, ще могат да приспадат 50% от платения ДДС, ако водачите искат да избегнат сложното отчитане на личната употреба. Тази промяна следва оспорваните указания на НАП за прилагане на новия режим, който засяга личната употреба на всякакви активи, придобити с право на данъчен кредит.
Правителството упълномощи министъра на финансите да подаде искане за дерогация от разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност за ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит за начислен данък при наемане, придобиване и внос на определени видове превозни средства.
Искането за дерогация от разпоредбите на ДДС-директивата се отнася за превозни средства, които не попадат в обхвата на клаузата „standstill” (заварено положение), когато същите не се използват изцяло за стопански цели, по-конкретно: – за наети мотоциклети или леки автомобили, включително предоставени за ползване по договор за лизинг, в който изрично не е предвидено прехвърляне на правото на собственост, както и когато в договора за лизинг е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката и сборът от дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата, не е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на предоставянето (оперативен лизинг);
– за придобити и внесени леки автомобили с места за сядане без мястото на водача от 6 до 8 включително; за стоки или услуги, предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на посочените мотоциклети и леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.
Дерогацията не обхваща правото на приспадане на данъчен кредит при придобиване или внос на мотоциклет или лек автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5, както и за стоки или услуги, предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на тези превозни средства, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.
Правото на данъчен кредит за тези доставки понастоящем е ограничено в българското национално законодателство, в съответствие с клаузата „standstill” по втора алинея на чл. 176 от директивата.
Дерогацията има за цел да опрости процедурата по събирането на данъка във връзка с личната употреба. В този смисъл дерогацията ще окаже потенциално положително въздействие едновременно върху стопанските субекти и върху приходната администрация.
Прилагането на ограничението няма да бъде задължително за данъчно задължените лица, регистрирани за целите на облагането с ДДС. Стимул за данъчно задължените лица да приложат ограничението е отпадането на изискването за водене на допълнителна счетоводна отчетност във връзка с личното потребление. Лицата, които предпочетат да не прилагат ограничението, ще приспадат данъчен кредит и ще начисляват ДДС във връзка с личното потребление по общите правила на директивата, съответно ЗДДС.
Дерогацията, като национална мярка, ще се прилага само за доставки с място на изпълнение на територията на страната и няма да засяга икономическите субекти от другите държави-членки, освен когато за тях възниква задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност в България.
Новият режим ще влезе в сила най-рано през 2017 г., ако дотогава бъде получено разрешение от ЕК за отклонение от директивата. Това само частично отговаря на исканията на бизнеса за опростяване на режима. През март министърът на финансите Владислав Горанов коментира, че е възможна промяна на режима за т. нар. данък уикенд.
Той допуска въвеждане на алтерантивен данък при източника от 17%, който да замести спестения корпоративен данък и осигуровки при отстъпване на актив за лично ползване.