Как ще се облага износът за Гърция

Гърция

Гръцкото министерство на финансите публикува за предварително обсъждане очакването решение за прилагане 26-процентния данък върху вноса от страни с преференциални данъчни режими, в това число България. С това решение за всеки внос от България гръцкият партньор трябва да подава декларация. То ще се прилага от 1 септември 2015 г.

Допуска се предварително одобрение за някои сделки, но т. нар. триъгълни операции, при които фирма от България внася стока от трета страна, ще бъдат затруднени, тъй като се иска да се докаже, че местната фирма не е единствен клиент и т.н.

Службата по търговско – икономически въпроси към посолството на България в Гърция представи основните моменти от този проект на решение.

Допуска се сделка, отнасяща се до чл. 21 на закон 4321/2015 да бъде предварително одобрена, преди извършването на данъчен контрол, чрез електронна декларативна процедура за нотификация на сделката. Предварителното одобрение на сделката освобождава данъчно задълженото лице от задължението за предварително внасяне на данъка. Това е възможно, ако данъчно задълженото лице декларира въпросната сделка в Данъчната служба в рамките на десет дни от нейното приключване.
Предварителното одобрение на сделката се разрешава автоматично с внасянето на декларацията, в случай че данъчно задълженото лице декларира, че сделката отговаря на едно от следните условия:
– отнася се за сделка, за която съществуват транспортни документи от страната на издаване на фактурата, удостоверяващи извършването на превоза и получаването на стоките или в случай, че се отнася за услуги, предоставянето на услугата се инициира от страната издаваща фактурата и има съставен протокол че услугата е предоставена изцяло, както и приемо-предавателен протокол;
– отнася се до сделка за внос в Гърция на електрическа енергия, вода и природен газ;
– отнася се до сделка с фирма, която е регистрирана на борсата в чужбина към периода на осъществяването на сделката;
– отнася се до сделка, сумата по която, събрана със сумите от други сделки, попадащи в изискванията на чл. 21 от закон 4321/2015, не надвишава 10 000 евро за съответната данъчна година;
– отнася се до повтаряща се сходна сделка с един и същ доставчик и предмет на сделката, за който не е настъпила съществена промяна на цената, конкретно над 5% и е имало предварително одобрение за първоначалната сходна сделка през предходните 12 месеца съгласно процедурата, предвидена в настоящето решение;
– отнася се до сделка, предмет на която са изделия или стоки, чиято цена се определя на организирана стокова борса, доколкото сделката е сключена на база цената при затварянето й на конкретната дата, факт за който съществуват всички необходими доказателства;
– отнася се до наемане на самолети, регистрирани в несътрудничещи държави или държави с преференциален данъчен режим и са наети от местни (за Гърция) авиокомпании или от офисите на чуждестранни компании, базирани в Гърция;
– отнася се до договори за чартиране на кораби по отношение на навлото.

Предварително одобрение се дава за всяка друга сделка, попадаща в постановеното в чл. 21 от закон 4321/2015, в случай че данъчно задълженото лице декларира, че разполага с доказателства, съвкупността от които удостоверява следното:
1. Писмен договор за извършване на работа по конкретен проект или търговски договор, определящ условията по сделката (предмет, срок, стойност, начин на плащане и задължения на страните), който е внесен или ще бъде внесен в предвидения срок в компетентното данъчно поделение, където се отчита данъчно задълженото лице.
2. Годишен счетоводен баланс за последните три (3) години на чуждестранната фирма, при условие, че фирмата има дейност повече от три години или в противен случай балансите за последната една или две години, в случай, че фирмата е започнала дейност през последните три години.
3. Деклариране на клиенти – доставчици или списък на клиенти на чуждестранната фирма, удостоверяващ, че местната фирма не е единствен клиент или в противен случай състояние на активите, или разходи за наем на чуждестранната фирма, която е източник на активите, освен недвижим/и имот/и, с начална цена над 10 000 евро и разходи за наем над 5000 евро за последната година, освен, ако седалището на чуждестранната компания е в собствен имот, за който разполага с договор, или ценоразпис на чуждестранната компания заверен от държавата на регистрацията й, или заверен от държавата на регистрацията й актуален списък на постоянно наетия персонал, надвишаващ пет (5) човека за периода на данъчната година, през която е сключена сделката.
4. Изплащане на фактурите по банков път или наличие на банкова гаранция, отнасяща се до конкретната сделка;
5. Наличие на митнически документи или документи за превоз, потвърждаващи осъществяването на превоза и получаването на стоките или протокол за цялостно изпълнение на съответната услуга, потвърждаващ реалното й изпълнение;
6. Удостоверение за местожителство за данъчни цели на доставчика, когато същият се облага в чуждата страна с данък върху доходите му, или сертификат, удостоверяващ наличието адресна регистрация на компанията в чужбина, или документи за започване на дейност на чуждестранната фирма, която (дейност) касае конкретната сделка.

В декларацията данъчно задълженото лице обявява данните по сделката, и по-конкретно: името на чуждестранната компания, данъчния й номер в страната, където упражнява дейност, страната в която се намира седалището на чуждестранната фирма, датата на издаване на фактурата или на проформа фактурата, стойността на сделката, предмета на сделката и декларира, че доставчикът не е свързано лице с купувача, кои от горепосочените условия са валидни, както и че притежава всички необходими данни (документация), които удостоверяват изпълнението на тези условия.
Когато за конкретната сделка, от декларацията на данъчно задълженото лице е видно, че са изпълнени условията за предварително одобрение на сделката, тогава конкретната сделка се освобождава от авансово плащане на данъка и на данъкоплатеца може да му бъде признат разхода. Предварителното одобрение на сделката не изключва осъществяване на данъчна проверка,

За еднотипни сделки от същата компания са валидни първоначално представените данни и документи за срок от една година от първата декларация.

Ако при обработката на декларацията стане ясно, че не са налице горните условия за предварително одобрение на сделката, данъчната администрация издава заповед за проверка.
Данъчната проверка взима предвид данни, от които се доказва, че сделката действително се е състояла и че е донесла действителна финансова полза за проверяваното дружество, което е осъществило съответните разходи.
В случай на декларация за обявяване на сделката, от която е видно одобрението на сделката, задълженото лице се освобождава от задължението да заплати авнасов данък и се издава заповед за проверка, ако стойността на сделката, прибавена към други сделки, извършени през данъчната година, която касае, надвишава сумата от 10 000 евро.
Освен това въз основа на декларацията за обявяването на сделката, от която е издадено предварително одобрение, може да се осъществи частична проверка на задълженото лице. Тази проверка може да стане преди извършването на сделката или приключването на сделката. Изисква се задълженото лице да представи пълна папка с необходимите доказателствени документи в срок от 15 (петнадесет) дни от издаването на заповедта за проверка, както и всички други данни, които Данъчната администрация счете, че са необходими за данъчната проверка. По време на данъчната проверка Данъчната администрация може да поиска данни, които счете, че може да допринесат за признаването или не на сделката, на базата на действителни данни и не се ограничава в условията, които важат за предварителното одобрение на сделката.
Ако след приключването на проверката се установи, че не се покриват условията, които са били включени в декларацията за обявяване на сделката на задълженото лице или ако се установи, на базата на действителни факти, че сделката в крайна сметка не е обичайна или действителна и в резултат на нея е осъществено прехвърляне на печалби или доходи или капитал с цел избягване на внасяне на данъци или укриване на данъци, тогава се търси/ изисква със задна дата авансовият данък и конкретната сделка не се признава данъчно.

Данъкът, подлежащ на предварително плащане, се внася до края на следващия месец след приключване на сделката, ако не е подадена съответната декларация за сделката. Ако подадената декларация, с която се уведомява за сделката, по време на проверката бъде счетена за неточна, предплатимият данък се счита за изискуем в края на следващия месец след приключване на сделката.
Авансовият данък подлежи на връщане в срок от един месец след приключване на проверката, ако се установи по време на проверката, че сделката е действителна и обичайна. Срокът за връщане е три месеца от подаването на декларацията на данъчно задълженото лице, ако проверката не е приключила.

Местните фирми са освободени от този данък.