РБ предложи ограничаване на жалбите по данъчни актове

парламент

11 депутати от Реформаторския блок са внесли в парламента предложение за промени в Административно-процесуалния кодекс, което предвижда увеличение на съдебните такси и ще направи данъчните актове по-трудни за обжалване. По-спорната промяна не е увеличаването на таксите (тя ще се плаща от загубилата страна, което е дисциплиниращо), а отпадането на жалбите на втора инстанция за малките актове.

По-конкретно се предлага в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и някои специални закони да се въведе 4% държавна такса за подаване на касационни жалби (пред ВАС). Това, според депутатите, повечето от които са от ДБГ, ще ограничи злоупотребата с правото на жалба. „В момента таксата за касационно обжалване на ревизионни актове е 25 лв., което не отговаря на пазарните условия, нито е достатъчно да покрие разходите на съда”, твърдят авторите.

Увеличението засяга само касационното обжалване. На първо място, има една безплатна съдебна инстанция, която гарантира достъп до съд като защита срещу администрацията, подчертават депутатите. „Заливането на Върховния административен съд с касационни жалби го лишава от възможност внимателно да обмисля решенията си и да обобщава съдебната практика. В големия брой случаи по света касационната жалба не е масово използван случай при административни обжалвания. В съответствие с принципа на равенство, таксите при касационно обжалване се отнасят за всички страни в производството, като същевременно се отчитат и различията във финансовите възможности на гражданите и останалите страни”.

По подобен начин се предлага държавна такса за касационно обжалване във връзка с редица други закони, като ЗОП, ЗК, ЗЗК, ЗМ, ЗПБ и други.

“Тази промяна ще доведе и до увеличение на приходите в бюджета от събираните съдебни такси”, твърдят авторите на проекта. Те признават, че в резултат на увеличението на таксата, броят на жалбите ще намалее с 20 на сто.

Облекчение е, че държавната такса няма да се внася към момента на подаване на касационната жалба, а да се плаща след приключване на делото и да се понася от страната, на която е отхвърлена претенцията.

Освен това се предлага да отпадне последната инстанция по дела с нисък материален интерес, тоест те ще се обжалват само пред НАП и пред административния съд на първа инстанция. „Разглеждането на жалбите срещу актове с малък материален интерес от две инстанции е достатъчна гаранция за законосъобразността и правилността на решенията. По този начин Върховният административен съд ще се произнася само по дела, по които има значим материален интерес, което ще позволи същите да се разглеждат и анализират по-задълбочено и всеобхватно“, твърдят авторите на обемния законопроект.

Според отчета на НАП през 2014 г. 35% от издадените от НАП ревизионни актове са обжалвани. От РБ смятат, че при увеличението на съдебната такса този процент ще бъде намален на 28 на сто, а приходите сериозно увеличени.

Във финансовата обосновка на проекта (похвално е, че това е един от редките случаи на законопроект с финансова обосновка) е записано, че се очаква увеличението на приходите от такси по данъчни активе в размер на 19 млн. лева, а допълнителните приходи от жалби срещу решения на КЗК са 8.5 млн. лева.

Вместо с тарифа, която е подзаконов акт, се предлага законово уреждане на въпроса за таксите.

Друга част от предложенията предвиждат постепенен преход от презумпция за мълчалив отказ към презумпция за мълчаливо съгласие в подходящите за това случаи. „Създават се допълнителни гаранции срещу бездействието на администрацията, като се предвижда административните съдилища да следят за мълчаливите откази и да изискват доказателства от административните органи за произнасянето им в срок”, отбелязват още авторите на предложенията.
Предлага се когато Върховният съд се произнася като първа инстанция, делото се разглежда в състав от един съдия, с изключение на случаите, когато се разглеждат жалби срещу актове на колективни органи или подзаконови нормативни актове или когато това е единствената съдебна инстанция. В този случай обжалването ще става пред тричленен състав на същия съд. „Съставът от трима съдии при касационното обжалване дава достатъчно гаранции за компетентност при разглеждане на делото. На практика при петчленните състави в повечето случаи съдиите само подписват вече изготвеното решение, без да имат време да вникнат в него“, твърдят депутатите. Касационните жалби ще се гледат при закрити врати.

По-маловажни дела като по Закона за общинската собственост ще се гледат само на една инстанция.

Променя е и режимът на съобщенията като страните по делата ще могат да бъдат известявани чрез интернет, освен чрез традиционните призовкари.