Приходите от дивиденти от държавни дружества в бюджета са достигнали рекордните 423 млн. лева към ноември, показва анализ на МФ. В същото време задълженията на държавните предприятия са 9 млрд. лв., като 6 млрд. са краткосрочни. Активите им са 29 млрд. лв., а повечето са на печалба.

Това стана ясно от доклад на заместник-министъра на финансите Людмила Елкова на конференция на тема „Регулаторна рамка и политика на управление в държавните предприятия с над 50% държавно участие“, организирана от вицепремиера по икономическите въпроси Даниела Бобева. „Проблемът идва и от това, че държавните предприятия работят не само като търговски дружества, а изпълняват и социални функции, коментира вицепремиерът пред БНР.

От общо 249 дружества, около 37 ще бъдат предложени за приватизация, в това число Пловдивския панаир, БФБ и миноритарен дял от БМФ.

Компаниите с държавно участие в капитала от над 50%, които са отчели печалба към трeтото тримесечие са 127 и общият й размер е 480,4 млн. лв., в т.ч. 264,3 млн. лв. положителен финансов резултат, отчетен от БЕХ ЕАД. Загуба са генерирали 92 компании и общият й размер е 261,8 млн. лв., в т.ч. 113 млн. лв. на НЕК ЕАД.

Към 30 септември паричните средства на държавните предприятия са били 1.3 млрд. лева.

Елкова заяви, че е необходимо да се изготви задълбочен анализ на сегашните проблеми, срещани при управлението на държавното участие, свързани с отчетените негативни резултати, липсата на прозрачност и публичност на управлението, слаб контрол от страна на органите, упражняващи правата на държавата и други.

Сред препоръките са оздравяване, преструктуриране или подготвяне и стартиране на процедури за приватизация през 2013 г. или следващите години. Според нея един от начините, по който може да се осигури ликвидност на държавните дружества е промяна в дивидентната политика на държавата. Тя коментира, че очакваните приходи в държавния бюджет за 2014 г. от дивидента на държавните дружества ще бъдат 92,680 млн. лева. Реализирането на икономии от намаляване на ставката на отчисления от печалбата от 80% на 70% биха били 13,240 млн. лв., като спестените средства могат да се използват за оборотен и инвестиционен капитал от страна на дружествата и предприятията, допълни още Елкова.

Тя посочи проблемите по сектори. Проблем в енергетиката е високата задръжнялост, а липсата на парични средства сериозно застрашава обслужването на заемите. Законодателни промени, вкл. в регулаторната рамка, биха могли да спомогнат за решаване на част от натрупаните проблеми в сектора, според заместник министъра. Днес стана ясно, че се предлага данък върху енергията от ВЕИ.

В жп транспорта и пощите е необходимо преструктуриране и уреждане на задълженията. Основен проблем за дружествата от ВиК сектора продължава да е събираемостта на вземанията. Средният коефициент на събираемост е 0,85, а при някои е под 0,80. Натрупаните несъбрани вземания са общо 94 млн. лв.

В сектор Здравеопазване е необходим цялостен финансов анализ, според доклада на МФ, но няма повече насоки. Към 30.09.2013 г. общо задълженията на дружествата от сектора са на стойност 403 млн. лв., а загубите им, в т.ч. от минали години – 167,7 млн. лв.

Промяната на дивидентната политика

През 2009 г. по идея на Симеон Дянков правителството увеличи дивидента за държавата от 50 на 80 на сто. Това доведе до рязко нарастване на приходите от дивиденти до 320 млн. лева. Бяха преведени и някои от резервите на държавните предприятия.

Тази година са постъпили 423 млн. лева при планирани приходи от 481 млн. лева. Тук се включват и 148 млн. лева от Държавната консолидационна компания, което на практика са средствата от приватизация на миноритарни държавни дялове от ЕРП.

За следващата година процентът на дивидент е намален от 80% на 70%. Той ще се намалява плавно  с по 10 на сто до 2016 година, когато трябва да стане 50 на сто. Очакваните приходи в държавния бюджет за 2014 г. от като отчисления от печалбата са  92 680 хил. лв. или пет пъти по-малко от тази година.