Българската стопанска камара предложи да се обсъди възможността за въвеждане на преходен период за режима „Касова отчетност“ по ДДС. Днес организацията разпространи становището си по тази и останалите данъчни промени. Публикуваме частта за ДДС и проблемите, посочени от експертите на БСК.
1. Изготвяне на дневници по ЗДДС
Съгласно действащите разпоредби на чл. 124, ал.2 от ЗДДС, регистрираното лице е длъжно да отрази издадените от него или от негово име данъчни документи, както и отчетите за извършените продажби по чл. 119 в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени. В повечето предприятия процесът е напълно или частично автоматизиран.
С предвидените изменения в дневника за продажбите ще се включват само тези фактури, издадени през данъчния период (месеца), по които е получено пълно или частично плащане в този период (или до датата на изготвя не на дневника – не по-късно от 14-то число на следващия месец?!). От това следва, че при изготвяне на дневника за продажби, предприятието ще се наложи да идентифицира 3 вида издадени фактури за извършени доставки:
• С получено пълно плащане – отразяват се в дневника;
• С получено частично плащане – отразяват се в дневника, с изчисляване на коефициент на изискуемия данък;
• Неплатени доставки – не се отразяват в дневника.
В концепцията не се разглежда хипотеза при продължително просрочие на плащането, докога една неплатена фактура е възможно да не бъде отразена в дневника за продажбите.
По същият начин този проблем се наблюдава и при дневника за покупките, когато регистрираното лице е получило доставка (фактура) от доставчик под режим „Касова отчетност”. От гледна точка на възникване на правото на приспадане на данъчен кредит отново ще се откроят 3 вида документи:
• Напълно разплатени – отразяват се в дневника за покупките, а данъка се посочва в пълен размер;
• Частично разплатени – отразяват се в дневника за покупките, с изчисляване на коефициент на правото на приспадане на ДК;
• Неразплатени покупки – не се отразяват в дневника.
Значително се усложнява процесът на изготвяне на дневниците по ЗДДС. Автоматизираното изготвяне на дневниците става почти невъзможно, защото за всяка доставка трябва да се провери наличие и размер на плащането. Това предполага паричните сметки на предприятието да са напълно осчетоводени преди изготвяне на дневниците по ЗДДС.
В обичайната търговска практика често се случва да се извършват/получават плащания по няколко издадени фактури, без да се конкретизира за коя доставка се отнася плащането. Това допълнително ще затрудни изготвянето на дневниците при доставчика и при получателя.
В чести случаи остават спорни и/или неуточнени суми по плащанията, за които не става ясно към кой данъчен документ и кога ще бъдат отнесени, респективно – включени в дневниците по ДДС.
Предприятията, които ползват услугите на счетоводни фирми, ще имат по-големи месечни разходи за счетоводно обслужване. Бизнесът ще извърши значителни разходи, за настройка на счетоводните си продукти и ERP-системи. Промяната ще засегне всички регистрирани предприятия по ЗДДС, не само тези, които ползват облекчения режим.
Срокът за подаване на справката-декларация и дневниците по ЗДДС задължително следва да се удължи. В концепцията не е предвидена такава стъпка.
Не са разгледани и случаите, при които начисленият данък във фактурата се плаща разсрочено, както е при не малка част от лизинговите договори (лизингът е изключен – бел. ред.). Данъкът се начислява на датата на данъчното събитие, но се заплаща на части, заедно с вноските по лизинга, в някои случаи в продължение на 5 години. Ако вноската се извършва месечно, получателят и доставчикът ще трябва да отразят една и съща фактура в дневниците си за покупки и продажби в продължение на 60 данъчни периода!

2. Ревизионни процедури
Въвеждането на режима на „Касова отчетност” ще усложни ревизиите по ЗДДС и ще удължи непредвидимо сроковете за извършването им.
Понастоящем се обръща внимание основно на фактурите за покупки и ползвания данъчен кредит, тъй като всичко фактури за продажби се отразяват в дневника за месеца, в който е издадена фактурата. С новите изменения за всяка издадена или получена фактура за доставка ще е необходимо да се установи наличие на пълно/частично плащане, с оглед правилното и отразяване в дневника. Сроковете за възстановяване на ДДС значително ще се удължат.

3. Намаляване на междуфирмената задлъжнялост
Промяната в изискуемостта на данъка към датата на плащане, вместо към датата на данъчното събитие, е предпоставка предприятията да не търсят вземанията си навреме, тъй като няма да са длъжни да внесат в бюджета начисления във фактурата ДДС, ако не са получили плащането. Възможно е обемът на просрочените вземания и сроковете за тяхното погасяване да се удължат, вместо да се съкратят.

4. Атрактивност на режима
Предприятията, които прилагат „стандартна отчетност на ДДС”, ще избягват доставчици, които са в режим на „касова отчетност на ДДС”, поради ограниченията във възникването на правото на приспадане на данъчен кредит, по-усложнената отчетност по ДДС, задължителното разплащане по банков път и удължените срокове за ревизии при възстановяване на данъчен кредит.
Не малка част от предприятията, които отговарят на условията, ще се въздържат от регистрация по режим „касова отчетност”, поради възможността да загубят част от клиентите си.