Увеличени плащания на декар, по-малко пари за селските райони, повече средства за младите и малките фермери, животновъдите и зеленчукопроизводителите, но без евросубсидии за лавандулата, тютюна и други технически култури. Това са новостите в аграрните евросубсидии в следващия седемгодишен период (2014-2020 г.). Детайлите започнаха да се проясняват след като Европейският съвет, Европарламентът и ЕК постигнаха споразумение по Многогодишната финансова рамка преди дни. Окончателното решение на Европейския парламент се чака през септември.

Предвижда се увеличаване на директните плащания (това са предимно плащанията на единица площ) – от 5.9 млрд. евро на 7.5 млрд. евро, но намаляване на плащанията по Програмата за развитие на селските райони – от 2 609.1 милиарда евро на  2 078.6 милиарда. Според предварителната информация обаче ще бъдат намалени националните доплащания – колкото повече се увеличават директните плащания за земя, толкова повече да намаляват доплащанията от хазната, не само за нивите.

Преки плащания – нарастване на общия размер

Схемата за плащания на площ ще действа до 2020 г. Сега българските фермери получават 70% от средната сума, полагаща се на земеделските производители в старите членки и тази разлика ще бъде намалена. Заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари 2013 година предвиждат всички държави членки с директни плащания на хектар под 90 % от средната за Европейския съюз стойност да намалят с една трета разликата между настоящото си равнище на директните плащания и 90 % от средната за Европейския съюз стойност през следващия период. Всички държави членки следва да достигнат най-малко равнището от 196 евро на хектар до 2020 година.

Схеми, обвързани с производството

До 13% от субсидите ще се предоставят по схема, която зависи от количеството продукция, а не от обработваните декари. От тази схема ще се възползват повече производители на плодове и зеленчуци, както и животновъди, отколкото сега. Досега секторите животновъдство, зеленчукопроизводство и овощарство получаваха 3,5% от преките плащания. За първи път ще има субсидии за памука (15 млн. евро). Но са изключени птицевъдите, свиневъдите, пчеларите, производителите на маслодайни рози и лавандула.

“България и останалите държави-членки, които ще продължат да прилагат схемата за единно плащане на площ до 2020 г., ще имат право и за намаляващо национално подпомагане. То ще позволи да се насочва допълнителна омощ към сектори, за които до момента се отпускат национални доплащания”, посочи министърът на земеделието Димитър Греков. Става дума за говеда, биволи, крави, месопроизводство, овце, кози и тютюн.

Таван на субсидиите

В първоначалното предложение на ЕК бе предвидено определянето на таван на размера на преките плащания за големите земеделски стопанства до 300 хил. евро и постепенно ограничаване на плащанията над 150 000 евро. На проведения в Люксембург Съвет на министрите на земеделието се постигна договорка всяка държава-членка сама да решава как да ограничи получаването от един фермер на субсидии над 150 хил. евро.“Таванът може да бъде прилаган по решение на държавата-членка, намалението на плащанията ще бъде задължително и ще бъде вероятно не по-малко от 5 % за над 150 хил. плащане. Държавата-членка може да го прави за всяка година в зависимост от плащанията за годината, прилагането започва от 2015 година. Ако иска държавата-членка, може да направи по-стръмна скала 10-15-20 %, може да бъде няколкостепенна скалата, но минимумът е над 150 хил. – 5 %. Няма референтна година.“ Това поясни пред комисията по земеделие в парламента ресорният министър Димитър Греков.

Зелени субсидии

До 30% от преките плащания се обвързват с условия за прилагане на мерки за опазване на околната среда. Зелените дейности ще бъдат описани в законодателство и прилагането им ще бъде проверявано и евентуално ще се налагат санкции. Слага се край на монокултурното земеделие, което досега доведе до непропорционално нарастване на зърнените култури за сметка на останалите.
Всеки фермер да отглежда поне две култури в стопанството си, ако обработваемата му земя е над 100 дка. Ако площта надхвърля над 300 дка, културите вече трябва да са три. При това основната култура в стопанството трябва да заема максимум 75% от площта, а двете основни – най-много 95 на сто. Пакетът с екологични мерки включва още във всяко стопанство 5% от площите да бъдат „зелени“ (живи плетове, тревни ивици).

Новата структура на преките плащания (не само екоориентирани плащания, но и допълнителна подкрепа за младите – виж по-нататък), ще влезе в сила от 2015 г.

Черен списък

Ще има черен списък на дейности, като летища или спортни клубове, които да бъдат автоматично забранени за финансиране от ЕС.

Малки ферми

Да 10% от плащанията могат да бъдат насочвани към малките ферми, а до 5% се заделят за изостаналите райони. Предлага се създаване на специална схема за подкрепа на малки земеделски стопанства, където плащанията да по-високи от средните за страната. Това се реализира чрез т. нар. схема за първите хектари, която е доброволна.

Млади фермери

2% от директните плащания ще бъдат заделени за  производители под 40 години. Мярката е задължителна.

Наука и застраховане

Предвиждат се повече средства за агроекология и покриване на риска. Средствата в подкрепа на научната дейност, новаторството и споделянето на знания ще бъдат удвоени.

Квоти

Квотите за захар ще бъдат удължени до септември 2017 г., а не до 2015 г., както се предвиждаше. Режимът за правата на засаждане в лозаро-винарския сектор след 2016 г. ще бъде заменен с динамичен механизъм за управление на разрешенията за засаждане, който ще включва в по-голяма степен участниците в сектора и ще се прилага до 2030 г. с ограничение за засаждане, определено на 1 % от лозето годишно. Запазват се досегашния режим за засаждане на рози до 2030 г.  Квотите за подпомагане на сектора на млякото и млечните продукти ще бъдат оставени да изтекат през 2015 г.

Вижте още: Растат или намаляват еврофондовете?