В проучването на McKinsey, публикувано през април 2017 г. (McKinsey Center for Government, Government Productivity Scope), се прави оценка на държавните разходи в 42 страни, които дават 80% от световния БВП. То обхваща седем сектора – здравеопазване, начално, средно и висше образование, обществена сигурност, пътен транспорт и събиране на данъци. Използвани се единични показатели или индекси. Например оценката за средното образование е на база на PISA, а оценката за висшето образование е на база съставен индекс, който включва степен на завършване, качество на преподаване, премия за заетост и премия за доходи (надбавка над заплатата, което може се следи и от рейтинга на университетите и у нас).  Инвестициите в пътна инфраструктура се оценяват на база индекс за качеството на пътищата (на Световния икономически форум). Тези сектори са отговорни за 31% от държавните разходи в ЕС. Не са включени отбраната, културата, както и социалната сфера. Освен статистически данни са правени интервюта и проучвания на терен. Докладът е прикачен.
Изтеглете доклада на McKinsey

Ефективност на публични разходи

Разходите растат по-бързо от резултата, а образованието дори се влошава

Резултатите показват големи разлики в ефективността на държавните разходи по страни. Дори сред сравними държави с близки резултати, най-слабо ефективното правителство харчи двойно повече за постигане на единица резултат от най-добрия в групата. Във всеки сектор има отличници, които са намалили разходите при подобряване на резултата.

Като цяло най-тежко е положението в образованието, където увеличени разходи се съпровождат с влошени резултати в повечето страни. При пътната инфраструктура 16% от страните са намалили разходите, но само 4% (от тях) имат подобрен резултат при свит бюджет.

Инструментите, които помагат за повишаване на ефективността според McKinsey, са дигитализацията и въвеждането на електронно правителство, вземането на решения на база анализ на данни, оптимизация на процесите и мерки за насърчаване на талантите.

Страници: 1 2 3