Публикуваните от БНБ предварителни данни за платежния баланс показа рекорден излишък по текущата сметка, но силен спад на преките чуждестранни инвестиции. Какви са причините за това?

През миналата година текущата сметка е положителна и възлиза на 1809.6 млн. евро (3.9% от БВП) при излишък от 172.4 млн. евро (0.4% от БВП). Това се дължи както на по-малкия търговски дефицит, така и на доброто салдо при услугите.

Търговското салдо е отрицателно в размер на 1789.9 млн. евро (3.8% от БВП) при дефицит от 2622.4 млн. евро (5.8% от БВП) за същия период на 2015 г. Според БНБ през 2016 г. износът на стоки е нараснал с с 4.2% (има малка разлика с НСИ). Това се случва въпреки по-ниските цени на петрола и цветните метали (при последните има и спад на обемите, което е свързано с ремонти).

Вносът през миналата година се увеличава с 3.1%, като най-голям ръст (поне към ноември, докогато са подробните данни) има при вноса на машини и други инвестиционни стоки – с 12.5%).

При услугите имаме излишък от 3370 млн. евро (7.2% от БВП) при положително салдо от 3082.6 млн. евро (6.8% от БВП) за януари – декември 2015 г. Това се дължи основно на добрия туристически сезон.  Нетните постъпления от туризъм достигат 4.4% от БВП – малко повече от 2015 г., но по-нисък дял отколкото през периода 2010-2014 г., когато българите не харчеха толкова за пътувания в чужбина).

В същото време данните като че ли потвърждават обратната връзка между текущата сметка и преки чуждестранни инвестиции (финансова сметка). Едно от обясненията за това е, че преките чуждестранни инвестиции са свързани с по-голям внос на машини (отрицателно търговско салдо). Освен това по-големият приток на валута – например, преди кризата банките дори привличаха капитал от чужбина, за да кредитират, а сега правителството привлече заеми, които при по-експанзионистична политика може да увеличат разходите му, води до ръст на търсенето, което също се удовлетворява с внос. Повечето от тези зависимости не са били валидни през миналата година, когато основният приток на валута – освен от ПЧИ, бе осигурен от услугите, трансферите от ЕС и външните заеми.

Чуждите инвестиции се понижават до 682.8 млн. евро в сравнение с 1.7 млрд. евро година по-рано. Това се дължи на спада при инвестициите в дялов капитал – тоест инвестициите във вноски в капитала и в имоти. Той е бил  222.3 млн. евро през 2016 г., като е по-нисък с 881.2 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през  2015 г.

Това идва на фона на множество заявени нови проекти, особено в областта на машиностроенето. Редица утвърдени инвеститори като „Язаки България“, „АЛС България“, „Осрам“ и др. предстои да открият нови заводи.

Вероятно това е и причината реинвестираната печалба да остава традиционно стабилна – 639 млн. евро. Привлеченият дълг от компаниите-майки е с отрицателна стойност (тоест имаме връщане на заеми) – 178 млн. евро.

Най-големият инвеститор в дялов капитал е Люксембург, най-големият инвеститор в дълг – Холандия (и в двата случая обяснението е свързано с данъчни режими), а в имоти – Швейцария.

Тези данни са съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията. В платежния баланс се включват други данни, според които през миналата година ПЧИ (преки инвестиции – пасиви) през 2016 г. нарастват с 1088.3 млн. евро при увеличение от 1660.4 млн. евро предходната година. Тук спадът е с 34%, а  не с 60% (графика).

Трябва да се има предвид още, че данните за 2016 г. са предварителни и при ревизията може да се окаже, че спадът е по-малък.

Освен това през 2015 г. имаше сериозен еднократен фактор, който повлия на отчетените обеми, а именно инвестицията на „Лукойл“.

Преките инвестиции в чужбина са 140 млн. евро, като най-много средства са вложени в Германия – почти 51 млн. евро; следват Люксембург, Румъния и Холандия, както и Британските вирджински острови (23 млн. евро). След скандала с панамските досиета, инвестициите на българи в Панама са  намалели с 26 млн. евро.